Mrdak: Najkraći put do uspjeha je upravljanje rizicima

Revizija u Opštini Tivat uspostavljena je krajem 2015. godine. U Službi unutrašnje revizije vrši se procjena postojećih sistema, ocjenjuje uspješnost poslovanja i daju preporuke i savjeti za poboljšanje sistema, kazala je gostujući u programu Radio Tivta, interna revizorka i vd rukovodilac Službe za internu revizije, Jela Mrdak.

Postupak revizije po Zakonu i metodologiji koja  je propisana, započinje obavještenjem predsjednika opštine o početku postupka revizije, ciljevima i obuhvatu.

RT : Kakva je ocjena?

Sistem unutrašnjih kontrola u Opštini Tivat treba i dalje unapređivati i podizati na veći nivo, uz stalno promovisanje i razvoj kulture upravljanja rizicima, kako bi se razvila praksa da se izvještavanje vrši na način da se prikaže šta je stvoreno za utrošeni novac, a ne procentualno prikazivanje izvršenja budzeta, planirano – potrošeno u brojkama. Rukovodioci su ti koji imaju odgovornost da uspostave odgovarajuću organizacionu strukturu, delegiraju ovlašćenja i odgovornosti na niže nivoe upravljanja i obezbijede kompetentne i stručne zaposlene kojima će u pisanim pravilima i procedurama dati smjernice o ciljevima koje treba ostvariti. Ukazujemo takođe i na rizik koji postoji prilikom čestih izmjena organizacione strukture.

RT: Može li se govoriti o kvalitetu poslovanja ukoliko se ne upravlja rizicima?

Najkraći put do uspjeha je upravljanje rizicima, zato nam je naglasak upravo na tome. Ako znate cilj i jasno definišete put do ostvarenja, kako pojedinačnih, kratkoročnih, strateških ciljeva, dovoljno je jasno, nedvosmisleno prepoznati, identifikovati rizike na putu do ostvarenja ciljeva, svoditi ih na prihvatljiv nivo, eliminisati ih i uspjeh je zagarantovan.

Rizik nije moguće izbjeći zato njime treba upravljati. Postavlja se pitanje –  može li se govoriti o kvalitetu poslovanja ukoliko se ne upravlja rizicima? Takođe, učinak uspješnog sprovodjenja procesa upravljanja rizicima u konačnom treba da dovede do smanjenja broja preporuka interne i eksterne  revizije i inspekcijskih organa.

Kultura poslovanja zasnovana na rizicima mora da postoji, to je osnov svakog poslovanja. Međutim, procjena rizika i upravljanje rizicima ne smije biti skoncentrisano samo na jednog čovjeka  i njegovu subjektivnu procjenu. Procjena i upravljanje rizicima mora se tretirati kao sistemska vrijednost preduzeća, institucije i vitalan alat, uz pomoć koga se, na osnovu činjenica i konkretnih parametara, upravlja rizicima.

RT: Koji je ključni zadatak interne revizije?

Interna Revizija je integralni dio dobrog upravljanja. To je aktivnost koja pomaže instituciji da postigne postavljene ciljeve. Ona to postiže korišćenjem metodologije za analizu poslovnih procesa, postupaka i aktivnosti sa ciljem da utvrdi organizacione probleme i preporuči rješenja. Djelokrug interne revizije obuhvata ispitivanje i ocjenjivanje efikasnosti procesa upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i procesa upravljanja organizacijom, a u cilju davanja objektivnog i nepristrasnog uvjeravanja rukovodstvu organizacije. Cilj interne revizije je da poboljša poslovanje i pomogne organizaciji da ostvari svoje postavljene ciljeve. Ključ za uspjeh interne revizije je upravo upravljanje rizikom.

U skladu sa procjenom rizika evidentiranih sistema i raspoloživih kapaciteta unutrašnje revizije, kao i na osnovu prioriteta rukovodstva, strategijom unutrašnje revizije  planiraju su i sprovode revizije.

RT: Koliko ste dali preporuka kroz izvještaje i kako se prati napredak sprovođenja preporuka?

Tokom prethodnog perioda dato je više od 100 preporuka kroz revizorske izvještaje, ne računajući konsultantske i savjetodavne aktivnosti.

Interna revizija uspostavlja i proces koji slijedi nakon revizije, a sastoji se od praćenja da li rukovodstvo pravilno tretira probleme koje je revizija uočila i za koje je  preporučila odgovarajuće ispravke. Ovaj proces podrazumijeva  prijavljivanje problema višim nivoima ukoliko još nisu  preduzete odgovarajuće akcije.

Važno je naglasiti da rukovodstvo ima primarnu odgovornost za praćenje napretka u sprovođenju preporuka, odnosno da odgovarajući upravljački nivo treba pratiti preduzimaju li se predviđeni koraci u cilju sprovođenja prihvaćenih preporuka.

RT: Da li imate ograničenja u radu?

Što se tiče ograničenja u radu najčešće je to iz neznanja i neshvatanja uloge revizije u instituciji, ili ako nije to onda je jasan znak da nešto nije u skladu sa pravilima poslovanja pa nam se olakša posao. Svakako je neophodna edukacija zaposlenih.

Međunarodni standardi kažu da interna revizija mora biti nezavisna, a interni revizori moraju biti objektivni prilikom izvršavanja svojih zadataka. Koliko će interni revizori biti u stanju da komentarišu negativne posledice poslovnih odluka zavisi od njihove nezavisnosti i objektivnosti datog mišljenja. Ako nezavisnost ili objektivnost budu stvarno ili naizgled narušeni, o detaljima takvog narušavanja se obavještavaju odgovarajuće strane. Priroda objelodanjivanja te činjenice zavisi od karakteristika narušavanja.

Pritom, jedno je pitanje da li formalno tvrdimo da ga imamo, a drugo, suštinsko pitanje je da li on postoji u praksi i da li funkcioniše. Interna revizija će morati da se pozabavi i ovim pitanjem, koje nije pitanje trenutka, nego kontinuiteta.

RT: Prednosti postojanja revizije u instituciji

Prednost je ostvarenje svrhe revizije, a to je, da poboljša sposobnosti ostvarivanja strateških ciljeva i misije Opštine Tivat kroz upravljanje prijetnjama i šansama, odnosno kroz stvaranje okruženja koje doprinosi većem kvalitetu i rezultatima svih aktivnosti, na svim nivoima.

Uspostavljenost sistema unutrašnjih kontrola na svim nivoima, kroz jasno definisanje nadležnosti i utvrđivanje odgovornosti.

Uređenje procesa u opštini u skladu sa najvećim standardima koristeći resurse koje interna revizija ima.

Promovisanje dobrih praksi opštine Tivat kako na državnom tako i na regionalnom nivou čime činimo da opština Tivat očuva svoj integritet i nastavi da bude primjer profesionalne, uređene  lokalne samouprave koja kako svojim građanima tako i turistima, poslovnim partnerima i investitorima stvara uslove za razvoj i napredovanje, istakla je interna revizorka.