Morsko dobro umanjuje cijenu zakupa za 50%

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom koronavirusa, donijelo odluku prema kojoj se korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima- restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama i pristaništima godišnja ugovorena naknada za korišćenje morskog dobra umanjuje za 50%.
Takođe, zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom u cilju stvaranja uslova za bezbjedno korišćenje kupalištima, korisnicima uređenih i izgrađenih kupališta koji su do dana 28.07.2020. godine podnijeli inicijative za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u sezoni 2020. godine može se odobriti zaključenje Aneksa ugovora za 2020. godinu, uz djelimično ispunjenje ugovornih obaveza, a pod uslovom: Da se na kupalištu ne pružaju turističke usluge, odnosno ne vrši izdavanje ležaljki i suncobrana i ne stavljaju u funkciju prateći privremeni ugostiteljski objekti i sadržaji; Da korisnik plati 30% od ugovorene godišnje/sezonske naknade; Da korisnik obezbijedi minimum uslova za bezbjedno korišćenje kupališta, što podrazumijeva ispunjenje sledećih precizno definisanih obaveza: Ograđivanje kupališta sa mora; Postavljanje propisanih informativnih tabli; Obezbjeđenje propisanog broja spasilaca; Obezbijeđene propisane sanitarne uslove (Sanitarni čvor, mobilne korpe za otpatke, tuševe i kabine za presvlačenje); Zaključen ugovor sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća; Obaveznu dezinfekcionu opremu i druge mjere predviđene Naredbom za preduzimanje mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, saopštili su iz JP Morsko dobro.