Ministarstvo turizma od inspekcija traži pojačanu kontrolu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) zatražilo je od Uprave za inspekcijske poslove (UIP) poslove da pojača kontrolu turističkih agencija i privatnog smještaja jer postoje indicije da žestoko zakidaju državni budžet.

„Ministarstvo je kod Uprave za inspekcijske poslove iniciralo kontrolu rada turističkih Agencija na teritoriji Opštine Budva, a nakon toga će dostaviti spiskove za kontrolu u drugim opštinama. U pripremi je i inicijativa za kontrolisanje izdavanja privatnog smještaja preko turističkih Agencija jer su postoje jasne indicije da značajan dio prihoda koji se ostvari na ovakav način se ne prijavljuje poreskim organima“, navodi se u informaciji o aktivnostima za suzbijanje sive ekonomije

Analiza koju je sačinilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu podataka Poreske uprave pokazala je da je prošle godine nastavljen trend objekta koji su registrovani pod šifrom 5510 (hoteli i sličan smještaj) poslovalo sa jednim zaposlenim.

„Pokrenuti su inspekcijski nadzori u maju mjesecu ali su odloženi zbog činjenice da zbog vremenskih prilika najveći broj manjih objekata u kojima je ovaj problem uočen bio zatvoren. Ove kontrole su ponovo inicirane u drugoj polovini juna i u skladu sa rezultatima preduzimaće se u kontinuitetu druge mjere. Uprava za inspekcijske poslove je otpočela sa kontrolama pojedinačno po opštinama i to prvo od Ulcinja. Kada kontrole budu završene uradiće se analiza i nakon toga će biti obaviještena i javnost“, navodi se u dokumentu.

MORT je ukazao na problem Centralnog turističkog registra budući da se ne ažurira.

Centralni turistički registar je baza podataka o svim subjektima koji se bave turističkom i ugostiteljskom djelatnošću bez obzira da li odobrenje za rad dobijaju od strane Ministarstva kao nadležnog državnog organa za poslove turizma ili organa lokalne uprave koji je nadležan za turizam.

„Postojeći Registar (CTR) funkcioniše od 2011. godine, međutim analizom podataka koji se nalaze u tom registru ustanovljeno je da se podaci ne ažuriraju, ili ne unose uopšte. S tim u vezi upućen je dopis svim lokalnim upravama i zatraženo od njih da u skladu sa Zakonom, ispoštuju ovu obavezu i redovno, ažurno i tačno unose podatke o subjektima koji su u njihovoj nadležnosti. Inicirana je inspkecijska kontrola načina na koji lokalne samouprave unose podatke u CTR“, zaključuje se u informaciji.