SO 20 septembar glasanje zelenim kartonima

Milentije Mandić novi predsjednik OIK Tivta

Uz prisustvo 21 odbornika, bez opozicije, za 56 minuta održana je današnja šesta redovna sjednica Skupštine opštine Tivat sa 20 tačaka dnevnog reda koje su usvojene jednoglasno. Odbornici Tivatske akcije su najavili da neće prisustvovati sjednici u znak podrške predsjedniku mjesne zajednice Krtoli Ivanu Starčeviću, kome se danas sudi jer su mještani Krtola, u znak protesta, 10. aprila blokirali kružni put na krtoljskoj raskrnici. Zbog predizborne kampanje Radio Tivat ovo zasijedanje nije direktno prenosio.

 SO 20 septembar Novosel i AnaNakon što je bez primjedbi usvojen zapisnik sa prethodne sjednice predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je informisao odbornike da je, uz poštovanje procedure, dobio predlog za dopunu dnevnog reda sa dvije tačke – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije i Zaključak o dodjeli pomoći bratskoj opštini Karpoš u Skoplju i italijanskoj provinciji Lacio, gread Amatriće. Obije dopune usvojene su jednoglasno, a jednoglasno je usvojen i dnevni red u cjelini.

Odbornici su danas jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Detaljnog urbanističkog plana„Stari Krašići” do 2020 godine, na površini od 2,67 hektara.

SO 20 septembar arhitekteU ime obrađivača Plana „ARHIPLAN CG“ d.o.o. iz Podgorice arhitektica Milena Milević je istakla da su sve procedure bile ispoštovane i da su održane dvije javne rasprave. Ona je istakla da je planirana namjena u okviru zahvata Plana površine za stanovanje male gustine, površine za centralne djelatnosti, saobraćajne površine i površine elektroenergetske infrastrukture – trafostanice.
Bruto površina objekata je 10.730 kvadrata, ukupno je planirano 84 stambene jedinice za 218 stanovnika. Indeks zauzetosti je 0,27 a indeks izgrađenosti 0,40“ – kazala je Milena Milević.
SO 20 spetembar Vlaod DjukicSkupštinski Odbori su jednoglasno predložili Partlamentu da se usvoji ovaj plan – informisali su odbornike Vlado Đukić iz Odbora za stambeno komunalne poslove i Slaviša Ognjanović iz Odbora za statut i propise, što su odbornici, bez rasprave, i prihvatili.

Jednoglasno, bez rasprave odbornici su danas usvojili Odluku o izmjeni odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Odlukom se oslobađaju plaćanja naknade za komunalno opremanje lica koja na dan stupanja na snagu ove odluke imaju prebivalište na adresi neformalnog naselja „7.jul“, Stara račica, ukoliko podnesu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole do 31.decembra 2017.godine.
U obrazloženju odluke se navodi da je na julskom zasjedanju Skupština donešena odluka o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje za određene kategorije žitelja 7.jula. Pošto se na toj lokaciji pristupilo privođenju plana namjeni koji predviđa uklanjanje tog naselja, to je olakšica u smislu oslobađanja naknade za komunalno opremanje za lica koja imaju prebivalište na toj adresi.

 Skupština opštine Tivat na današnjoj sjednici donijela je Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat. Ostvarena dobit u poslovanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat u 2015. godini iznosi 128.295,00 eura i raspoređuje se na uvećanje kapitala Društva.

Kako stoji u obrazloženju, pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 31 Statuta opštine Tivat u kojem se kaže da Skupština donosi propise i druge akte, kao i članu 11 Odluke o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat u kojem se između ostalog kaže da osnivač donosi odluke o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka.
Odbor direktora donio predlog odluke o utvrđivanju i raspodjeli neto dobiti, koja je usmjerena na uvećanje kapitala. Na prethodnoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu doo „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, uz zaključak da se donese ova odluka, pa su to bili razlozi za donošenje odluke.

SO 20 septembar TrajcevskiOdbornici su danas jednoglasno usvojili Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat. Učestvujući u raspravi, predstavnik NVO sektora, Djordje Trajčevski je primjetio da u Nacrtu nisu precizirana autobuska stajališta koja su neophodna našem gradu koji je okrenut turizmu i moraju imati svoju vertikalnu i horizontalnu signalzaciju. Predsjednik Skupštine, Ivan Novosel je podsjetio da se Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana, prema Programu javne rasprave koji ce sačiniti Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj .

Pravni osnov za donošenje Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat, sadržan je u odredbama člana 9, stav 1, Zakona o bezbjednostio saobraćaja na putevima i člana 31 Statuta Opštine Tivat. Ovom odlukom reguliše se saobraćaj na teritoriji Opštine Tivat, tako što se određuju putevi sa pravom prvenstva prolaza, putevi sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem, postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije, ograničenje brzine kretanja vozila, prostor za kretanje pješaka, bicikla, prostor za parkiranje vozila, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, zone smirenog saobraćaja, postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima, pješačke zone, bezbjedne pravce za kretanje učesnika i posebne tehničke mjere za bezbjednost pješaka u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i drugih sličnih objekata, uklanjanje dotrajalih i napuštenih vozila, uslove kretanja vozila za snabdjevanje u zonama smirenog saobraćaja i pješačkim zonama.

Skupština je na današnjem zasijedanju, usvajanjem dvije odluke, formalno završila sa formiranjem Opštinske izborne komisije. Nakon zaprimanja prijedloga opozicionih partija usvojena je predložena Dopuna Odluke o imenovanju OIK. Članovima izborne komisije imenovani su Svetlana Smodlaka i Ognjen Vukasović, dok je za sekretara komisije imenovana Karolina Vučinović.
Skupština je usvojila i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju OIK, kojom je na mjestu predsjednika Komisije Jovanku Laličić zamijenio Milentije Mandić, dosadašnji član OIK, dok je na njegovo mjesto imenovana Tatjana Jelić.
Shodno odredbama Zakona o izboru odbornika i poslanika, u kojem se kaže da Opštinsku izbornu komisiju u stalnom sastavu imenuje Skupština opštine, na predlog radnog tijela nadležnog za izbor i imenovanja, a iz reda kandidata koje predlože političke partije, koalicione izborne liste, odnosno grupe birača koje imaju odbornike u Skupštini opštine. Zakonom o izboru odbornika i poslanika je propisano da Opštinsku izbornu komisiju čine predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu, te po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste. Za predsjednika Opštinske izborne komisije se imenuje kandidat političke partije, odnosno podnosioca izborne liste koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj odborničkih mandata. Dva člana stalnog sastava Opštinske izborne komisije imenuju se na prijedlog parlamentarne opozicije, i to proporcionalno broju osvojenih mandata na prethodnim izborima, a u slučaju istog broja mandata prednost ima izborna lista koja je dobila veći broj glasova. Takođe, za sekretara Opštinske izborne komisije se imenuje kandidat predložen od strane opozicione liste, po istim pravilima kao i kod izbora članova. Predsjednik komisije, njegov zamjenik i sekretar, kao i članovi komisije i njihovi zamjenici u stalnom sastavu se imenuju iz reda diplomiranih pravnika.
SO 20 spe3tekbar jovanka LIzmjeni Odluke o imenovanju OIK pristupilo se zbog činjenice da je dosadašnja predsjednica, Jovanka Laličić, prihvatila kandidaturu na listi DPS za parlamentarne izbore, što je nespojivo sa funkcijom u OIK. Čestitajući novoimenovanom predsjedniku i članovima Komisije, Laličić se zahvalila na dobroj saradnji ranijem sastavu Komisije, svim odbornicima, predstavnicima NVO sektora i medijima.

Na današnjem zasjedanju Parlamenta jednoglasno je usvojena Odluka o razrješenju Gorana Babovića sa dužnosti člana Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat i jednoglasno usvojena Odluka o imenovanju Bojane Balšić za člana ovog Savjeta. Takodje su jednoglasno usvojene odluke o razrješenju dužnosti Petra Plamenca kao člana Skupštine “Vodacom” DOO i Odluka o imenovanju Vedrana Božinovića i Dragiše Ćosovića, za nove članove Skupštine „Vodakoma“.
I Odluka o imenovanju Ružice Lazarević na mjesto člana Odbora za finansije, privredu i razvoj je usvojena danas jednoglasno kao i Odluka o njenom imenovanju za člana Odbora za društvene djelatnosti .

SO 20 septwbar MuminovicOdbornici su donijeli Odluku o kupovini stana površine 70 kvadrata na katastarskoj parceli 329/1 u stambenoj zgradi na lokaciji bivšeg Švedskog naselja. Opština je već isplatila iznos od 23.520 eura, što je u skladu s Protokolom o utvrđivanju prava i obaveza za rješavanje stambenih pitanja korisnika baraka u naselju od 18.februara prošle godine. Isplata se odnosi na dio obaveze za kupovinu stana površine 48 metara kvadratnih koja je adekvatna površine ranije švedske kućice Snežane Radović. Razlika u površinu do 70 kvadrata plaća se po cijeni od 950 eura po kvadratu i iznosi 35 072 eura.
Opština se obavezala da će taj iznos, odnosno drugu ratu, isplatiti najkasnije do kraja februara 2017.godine iz sredstava koja će se opredjeliti budžetom.
Ovom odlukom predsjednica Opštine se ovlašćuje da u roku od mjesec dana sa Crnogorskim fondom za solidarno stambenu izgradnju zaključi ugovor o kupoprodaji kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovorenih starana.
S obzirom da bivši stanari nemaju stalno zaposlenje i nisu u mogućnosti obezbjediti kreditna sredstva od banke za kupovinu stana, obratili su se s molbom da stan otkupi Opština i da im ga ustupi u zakup sa mogućnošću otkupa. Zbog toga je ocjenjeno da je opravdano da opština od Fonda otkupi stan pod istim uslovima.

SO 20 septembar Anezana i Jovanka i dejanNa sjednici je uz amandman Odbora za finansije da u odluci, član 2 umjesto dugoročni zakup stoji zakup na pet godina, jednoglasno usvojena odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup na pet godina.
SO 20 spetembar MimicaPredlog Odbora, koji je kako je kazala Jelka Mimica ispred Odbora, u skladu sa zakonom prihvatio je i predlagač, Opština Tivat, a s tim se saglasila i predsjednica Opštine dr Snežana Matijević.
Usvajanejm te odluke data je saglasnost Opštini da Snežani Radović kao korisniku kućice u ranijem Švedskom naselju izda u zakup na pet godina stan površine 70 metara kvadratnih uz eventualnu mogućnost otkupa. U tom slučaju otkupna cijena stana bila bi istovjetna cijeni po kojoj je Opština kupila stan od Crnogosrkog fonda za solidarno stamebenu izgradnju, ali umanjena za iznos utvrđen Protokolom o utvrđivanju prava i obaveza za rješavanjem stambenih pitanja korisnika kućica u naselju u iznosu od 23.520 eura i iznos zakupnine uplaćen do momenta sticanja uslova za otkup stana.
Odlukom je ovlašćena Direkcija za imovinu i zastupanje i Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine Tivat da na osnovu Odluke, a nakon uknjižbe stana na ime i korist Opštine, zaključi ugovor o zakupu stana na pet godina kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

Skupština opštine Tivat je na današnjoj sjednici donijela je zaključak o dodjeli pomoći pobratimskoj opštini Karpoš i italijanskoj regiji Lazio, grad Amatriće.
U zemljotresu i poplavama ugroženog područja opštine Karpoš, iz stalne budžetske rezerve izdvaja se 10.000 eura.
Regiji Lazio, gradu Amatriće, nedavno pogođenim jakim zemljotresom, izdvaja se 10.000 eura iz stalne budžetske rezerve, na ime pomoći ugroženom području.
Za realizaciju ovog zaključka zadužen je Sekretarijat za finansije opštine Tivat.
U obrazloženju stoji da je pravni osnov za donošenje zaključka sardžan u članu 45 Zakona o lokalnoj samoupravi. SO 20 spetebar Snezana MatijevicKako je nedavno pobratimsku opštinu Karpoš pogodila velika vremenska nepogoda, a nedugo zatim i jak zemljotres, to je Predsjednica opštine dr Snežana Matijević predložila da se donose zaključak o pružanju pomoći u vidu izdvajanja 10.000eura, u duhu solidarnosti i njegovanja dobrih prijateljskih odnosa.
Istovremeno, Predsjednica opština je predložila da se finansijska pomoć uputi i regiji Lacio, tačnije gradu Amatriće, koji je takođe, nedavno pogođen jakim zemljitresom i u kojem je stradalo na stotine ljudi te pričinjena znatna materijalna šteta.
Kako je jedna od namjena stavke stalne budžetske rezerve i pomoć u slučaju elementarnih nepogoda, to je predloženo da se sa ove stavke izvrši uplata na ime pomoći ugroženim područjima.

SO 20 septwbar MuminovicJednoglasno sa 19 glasova za i bez rasprave odbornici su danas usvojili Zaključak o pristupanju izrade Elaborata o modelu upravljanja autobuskom stanicom. U ime Odbora za stambeno komunalna pitanja odluku je za usvajanje predložio Vlado Đukić. Elaborat ovlašćuje predsjednicu opštine da formira radnu grupu za njegovu izradu.
Zadatak radne grupe je da učestvuje u izradi Elaborata, prikupi i analizira sve relevantne podatke i po potrebi angažuje stručna i licencirana lica, a rok za izradu Elaborata je 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.

O tri tačke dnevnog reda koje su se ticale zarada u opštini odbornici na današnjem zasijedanju nijesu raspravljali jer ih je predsjednik Skupštine, Ivan Novosel skinuo sa dnevnog reda. Novosel je predložio da se o odlukama o zaradama lokalnih službenika i namještenika, o zaradama lokalnih funkcionera koje imenuje Skupština i uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade, raspravlja na kraju sjednice, jer nije stiglo mišljenje Ministarstva finansija koje je obavezno. Do kraja sjednice mišljenje Ministarstva nije dostavljeno pa je Novosel bio prinuđen da ove tačke skine sa dnevnog reda, obrazlažući da se nijesu stekli uslovi da se o njima raspravlja.
     „Izgleda da smo brzo danas prešli tačke dnevnog reda, pa zato nijesmo mogli sačekati mišljenje“, rekao je Novosel.

Skupština je završena odborničkim pitanjima i odgovorima. Nije bilo novih pitanja niti su komentarisani odgovori na pitanja postavljena na prethodnoj sjednici.