Mima Ivanović: Želimo ravnopravnost žena i muškaraca sa invaliditetom pri zapošljavanju

“Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja“ naziv je projekta koji je pokrenula Inicijativa mladih s invaliditetom Boke „I MI Boke“ čija je izvršna direktorka Miroslava Mima Ivanović za naš Radio rekla da su to učinili zbog velike diskriminacije žena sa invaliditetom na osnovu pola i invaliditeta.Cilj ovog projekta je uspostavljanje ravnopravnosti žena i muškaraca s invaliditetom u pristupu zaposlenju. Žene s invaliditetom kroz posao mogu da dobiju dobru šansu da izađu iz izolovanosti, prezaštićenosti , a često i nasilja u  porodicama“, objašnjava Ivanović.

U ovoj oblasti postoje posebni pravni i budžetski uslovi za podsticanje zapošljavanja OSI, ali zbog diskriminacije, specifične potrebe žena s invaliditetom nisu uzete u obzir. Miroslava objašnjava da se od donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom 2008. godine, na račun podsticaja ubiraju se prihodi od nekoliko miliona eura godišnje:

„ U cilju efikasnijeg korišćenja budžetskih sredstava za zapošljavanje OSI, neophodno je izvršiti analizu rodno odgovornog budžeta (ROB) i dati preporuke za konkretne mjere i aktivnosti koje će omogućiti unapređenje položaja žena s invaliditetom u oblasti zapošljavanja, što je projektom i predvidjeno“.

U narednom periodu, „I MI Boke“ izvršiće ROB analizu utroška sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

„Shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, organizacija je već od Zavoda za zapošljavanje zatražila dostavljanje detaljnih podataka o utrošenim sredstvima i njihovim korisnicima. Prikupljene informacije će se analizirati i na osnovu njih će se izvršiti definisanje preporuka za konkretne korake i mjere koje treba preduzeti da bi se dostigla rodna ravnopravnost u oblasti zapošljavanja OSI“, kazala je u našem programu, Miroslava Mima Ivanović.

Predstavnici NVO ,,Inicijativa mladih s invaliditetom Boke” su prošle godine učestvovali su na seminaru o rodno odgovornom budžetiranja, kada su im i odobrena sredstva za realizaciju projekta. Projekat bi trebao da bude završen do avgusta a nakon prikupljanja podataka od Zavoda za zapošljavanje radiće kraći pregled dobijenih rezultata, održati sastanak sa predstavnicima nadležnih ministarstava i dogovoriti se koje bi se to mjere mogle nadalje sprovesti bi se poboljšao položaj OSI po pitanju zapošljavanja.

Poslali smo zahtjev za slobodan pristup informacijama Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u okviru kojeg postoji fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. U taj fond se slivaju sredstva od posebnih doprinosa koje uplaćuju oni poslodavci koji ne zapošljavaju dovoljan broj osoba sa invaliditetom.

Ta sredstva su namijenjena se opredjeljuju za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom, kroz različite subvencije poslodavcima i kroz sprovođenje mjera profesionalne rehabilitacije OSI. Tražili smo informacije o tome koliko je muškaraca i žena sa invaliditetom u proteklih 5 godina bilo nezaposleno, koliko zaposleno na određeno ili na neodređeno vrijeme. Prikupljene informacije će se analizirati i na osnovu njih će se izvršiti definisanje preporuka za konkretne korake i mjere koje treba preduzeti da bi se dostigla rodna ravnopravnost u oblasti zapošljavanja OSI.”,

Projekat “Za rodnu ravnopravnost osoba s invaliditetom u oblasti rada i zapošljavanja” podržan je u okviru regionalnog programa “Mreža za nadzor rodno odgovornog budžeta (ROB)”, kojeg finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).