Kotor Dan opstine

Kotor proslavio Dan opštine

Sva tri praznika (Dan opštine, Aranđelovdan i Gospa od zdravlja) koja se praznuju 21. novembra simbolišu hiljadugodišnju tradiciju skladnih multietničkih i multikonfesionalnih odnosa u Kotoru. To je naše najveće bogastvo i ono što ovaj grad čini pravom urbanom i dostojanstvenom sredinom savršeno podobnom i usklađenom sa načelima i putevima Crne Gore u Evropu“, rekao je danas predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević na svečanosti u Crkvi svetog Duha.

Na svečanosti dodijeljeno je najveće gradsko priznanje- nagrada „21. Novembar“, koja je ove godine pripala Stefanu Dabinoviću, vlasniku brodarske kompanije „Dabinović“ iz Monaka.
Naša obaveza je, kazao je Stjepčević, da sačuvamo civilizacijsko nasljeđe koje su nam preci ostavili i jedinstvenu ljepotu prirodnog okruženja koju nam je podarila planeta Zemlja, kao i da sve to valorizujemo i koristimo na održivi način i u skladu sa pravilima prirode.

„Kotor je grad bogate kulturne baštine i vrijednih privrednih potencijala. Ta činjenica obavezuje da dinamičnom saradnjom lokalne uprave i državnih organa unaprijeđujemo uslove za maksimalnu valorizaciju postojećih resursa na dobrobit svih građana Kotora i Crne Gore. Na to nas motiviše istorija i tradicija Kotora izgrađena na čvrstim temeljima, poštovanja različitosti, civilizacijskim vrijednostima i multietničkog sklada“, istakao je, povodom Dana opštine Kotor, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. On je u čestitki, koju je uputio predsjedniku Opštine dr Aleksandru Stijepčeviću, predsjedniku Skupštine opštine Nikoli Bukilici, odbornicima i odbornicama u Skupštini opštine, svim građanima i građankama Kotora, kazao da je afirmacija građanskih vrijednosti-interes svih nas koji živimo u Crboj Gori i vjerujemo u njen napredak.
Stjepčević je podsjetio prisutne da je ovu godinu obilježila finansijska stabilnost budžeta Opštine Kotor. „Tome je doprinijela efikasna naplata izvornih prihoda Opštine u iznosu od 13.560.577 eura. Opština Kotor uredno izmiruje sve obaveze prema državi, bankama, institucijama, pravnim i fizičkim licima čime pokazuje finansijsku stabilnost i održivost lokalne samouprave. Budžet u konsolidovanom izrazu, planiran na nivou od 18.217.000 eura, na današnji dan realizovan je u iznosu od 15.557.081 eura, odnosno 97,3 % u odnosu na plan“, pojasnio je Stjepčević. U ukupnim rashodima, obrazložio je, kapitalni dio budžeta učestvuje sa 25%, čime je nastavljena prethodno započeta razvojna komponenta budžeta. Realizovane su vitalne investicije na području Opštine u iznosu od preko 2,7 miliona eura.
Kako je kazao, obezbjeđenje i održavanje fiskalne stabilnosti nije samo preduslov ukupne ekonomske stabilnosti i dugoročnog privrednog rasta, već i determinanta dostupnosti međunarodnih finansijskih tržišta uz uvažavanje potrebe finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata koji donose multiplikativne i dugoročno osjetne benefite. „Svjesni smo činjenice da smo trenutno u jako važnom i usudiću se reći, ambicioznom razvojnom momentu, kako sa aspekta aktivnosti koje se sprovode na lokalnom nivou, a koje se u najvećoj mjeri odnose na početak realizacije kapitalnih projekata, tako i sa aspekta valorizacije značajnih resursa, odnosno privlačenja potencijalnih investitora za nova ulaganja. Stabilni finansijski uslovi omogućili su realizaciju Programa uređenja građevinskog zemljišta. Posredstvom Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, u taj program investirano je do sada preko 1. 241.324,28 hiljada eura, a u toku su investicije u vrijednosti od 1.877.816,87 eura, ne računajući sportsku halu za koju je opredjeljeno 440.000,00 eura. Od toga, 131.180,27 eura utrošeno je za pripremu i projektovanje, dok su izvedeni radovi finansirani iznosom od 1.110.144,01 eura“, rekao je Stjepčević.
Kako se danas čulo, u radove na saobraćajnicama investirano je preko više od 822.791,43 eura, u poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u oblasti radova preko Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora investirano je 97.388,90 eura, a uz posredstvo Vodacoma realizovan je jedan od najznačajnijih komunalnih projekata u posljednje vrijeme-završena je izgradnja i pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za područje opština Kotor i Tivat čija ukupna vrijednost investicije iznosi 12.190.000,00 eura. U izgrađenu i rekonstruisanu javnu rasvjetu na području opštine Kotor je uloženo 189.963,68 eura, a u toku je izgradnja i rekonstrukcija radova na javnoj rasvjeti u ukupnoj vrijednosti od 83.622,02 eura.
Stjepčević je naglasio da je veoma značajan investicioni projekat koji se nalazi u fazi realizacije izrade glavnog projekta i revizije glavnog projekta-izgradnja podhodnika na Rivi, čime će se smanjiti velike saobraćajne gužve i za koji je već donijeta investiciona odluka čija se relizacija očekuje tokom 2017. godine. „Naglašavam da je u toku izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete Starog grada; projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema Verige-Morinj; glavni projekat žičare do tvrđave Sveti Ivan; glavnog projekat peraške tvrđave; izrada projektne dokumentacije za lapidarijum Valijer; izgradnja autobuskih stajališta na pdoručju Škaljara i Dobrote; probijanje trase puta do mjesnog groblja Muo; sanacija klizišta saobraćajnice Risan-Grahovo; sanacija puta od Lastve Grbaljske do Šišića; izgradnja kanalizacionog sistema kroz gornji dio Starog grada; sanacija fontane Dojmi;izgradnja niza objekata javne rasvjete sa alternativnim napajanjem solarne rasvjete na području Dobrote, Risna, Škaljara, Prčanja, Donjeg grblja“, saopštio je Stjepčević.
On je dodao da su na sportskoj dvorani radovi intezivirani, te da je završen najveći dio konstruktivnih radova sa postavljanjem krovne konstrukcije, te se u narednoj godini očekuje završetak unutrašnjih radova na ovom objektu, uz napomenu da Opština redovno izmiruje sve obaveze, uz učešće države. „Posebno naglašavam projekat rekonstrukcije zatvorenog bazena u Kotoru. Do sada uloženi su veliki napori da se obezbijede sredstva i omogući sanacija istog za rekonstrukciju krovne konstrukcije i za I fazu radova obezbjeđeno je cca 800.000,00 eura uz pomoć Države, a potom se planira realizacija unutrašnjih radova i inoviranje bazenske tehnike“, pojasnio je Stjepčević.
Poseban značaj se, rečeno je, daje rekonstrukciji i investiranju u spomenike kulture na području opštine Kotor, imajući i vidu kulturno i istorijski zaštićeno Područje Kotora tako da je u posljednoj deceniji samo preko Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora uloženo 1.166.732,84 eura u sanaciju i rekonstrukciju spomenika kulture na području opštine Kotor, a u narednom periodu se planira maksimalno ulaganje u rekonstrukciju i konzervaciju kotorskih bedema. „Usvajanjem programa zaštite i očuvanja Područja Kotora kojim se valorizuju sredstva naplaćena od naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara iz Budžeta Opštine Kotor u Područje Kotora koje je 1979. godine upisano na Listu svjetske baštine UNESCO-a, u toku ove godine posebno bih izdvojio učešće Opštine Kotor u iznosu od 87.904,06 eura u rekonstrukciju crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke Kotorske biskupije (30.000 tomova knjiga starosti XVI-XVIII vijek), kao i izradu projektne dokumentacije za obnovu dvije prelijepe barokne palate u Perastu, palate Mazarović i palate Visković“, rekao je Stjepčević.
Iz opštinskog budžeta redovno je sufinansirana djelatnost opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Preduzeću Doo „Vodovod i kanalizacija Kotor“ opredjeljeno je 350.000,00 eura za izmirenje obaveza prema Regionalnom vodovodu kao i 25.000,00 eura za transport vode u sušnom periodu za područje Donjeg grblja. DOO „Komunalno Kotor“ iz Budžeta Opštine Kotor su obezbjeđena sredstva za sanaciju pijace i nabavku kontejnera za prikupljanje i transport komunalnog otpada kao i za odvođenje i deponovanje smeća sa područja opštine Kotor. Tokom ove godine završen je Projekat „Kompostiranje i primarna selekcija otpada“ i otpočela je njegova primjena, a preko Direkcije za uređenje i izgradnju Kotor se redovno servisira održavanje čistoće javnih površina, zelenih površina na području opštine Kotor.
Raspisivanjem konkursa za dodjelu 30 stipendija najboljim studentima i postdiplomcima sa područja opštine Kotor nastavljena je tradicija redovnog stipendiranja kvalitetnog stručnog kadra. Posredstvom Opštine Kotor realizovana značajna donacija od strane AD „ Terna „ Crna Gora u iznosu od 200.000.00 eura za dogradnju 5 novih učionica u OŠ Narodni heroj Savo Ilić“ u Dobroti čime će se riješiti pitanje pohađanja škole u jednoj smjeni. Stjepčević je apostrofirao i uspješnost ovogodišnje turističke sezone. „Tokom prvih 9 mjeseci ove godine u kotorsku luku uplovila su 394 kruzera sa 434. 053 putnika, što je za 15,70 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Kroz izletnički program Kotor je posjetilo više od 371.610 gostiju. Vodeći svjetski turistički vodič Lonely Planet uvrstio je Kotor na prvo mjesto liste deset najboljih gradova koje tokom 2016. godine treba neizostavno posjetiti“, riječi su Stjepčevića.
Kotor je, dodao je, oduvijek bio grad kulture i grad dobre zabave. „Tim tokom ćemo i nastaviti, njegujući i unaprjeđujući sve manifestacije po kojima je Kotor poznat-kako pučke, tako i inernacionalne. Imamo izuzetno bogat program ovakvih manifestacija, ne samo u ljetnjem periodu, nego tokom cijele godine. Na tim manifestacijama gostuju eminentni, svjetski priznati umjetnici, što naš grad čini centralnom tačkom kulture u regionu. „Pomenuću 8. Međunarodni festival KotorArt, koji je sa 254 programa privukao preko 45.000 posjetilaca čime se svrstava u najposjećenije festivale u regionu. Tim tempom planiramo i da nastavimo. Takođe, moramo se osvrnuti i na 24. kotorski festival pozorišta za djecu koji je zabilježio izuzetnu posjećenost, kao i na 19. internacionalnu smotru mode koja Kotor promoviše na najbolji mogući način“, saopštio je Stjepčević.
Opština Kotor je, rečeno je, uspostavila i nastavlja saradnju sa svijetom, sa gradovima i opštinama sa raznih meridijana – grad Kotor je pobratim sa 12 gradova iz cijelog svijeta. Upravo svi ti gradovi u Evropi, Americi, Aziji sa ponosom ističu da su pobratimi grada Kotora. „Kotor jača svoju međunarodnu poziciju kroz prihvatanje strateških funkcija u međunarodnim tjelima i permanentno pokretanje inovativnih inicijativa u programskom i organizacionom unapređenju upravljanja razvojnom politikom, konsolidacijom regionalane saradnje i jačanja makroregionalnih integracija. Kotor je član međunarodnih asocijacija gradova koji su utemeljeni na UNESKO principima razvoja za sredine od univerzalnog značaja, multietničkim principima širenja kulture mira i integrativnim principima Evropske Unije. Opština Kotor se pokazala kao jedna od najuspešnijih opština u privlačenju EU sredstava i postala prepoznata kao pouzdan partner u regionu“, rekao je Stjepčević.
Opština Kotor je, dodao je on, u toku 2016 godine uspješno privela kraju implementaciju 6 međunarodnih projekata finansiranih od strane međunarodnih organizacija, IPA komponente II-prekogranična saradnja kao i projekte koji su finansirani putem bilateralnih donacija dok su dva u realizaciji. Njihovom implementacijom je potpomognuta realizacija sledećih razvojnih prioriteta: Unapređenje energetske i komunalne infrastrukture, Jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta Opštine, Upravljanje životnom sredinom i aktivno evropsko građanstvo“, zaključio je Stjepčević.
Na današnjoj svečanosti dodijeljeno je najveće gradsko priznanje- nagrada „21. Novembar“, koja je ove godine pripala Stefanu Dabinoviću, vlasniku brodarske kompanije „Dabinović“ iz Monaka.
Kako je u obrazloženju nagrade kazala predsjednica žirija Ranka Krivokapić, kompanija od svog osnivanja 1951. godine aktivno učestvuje u razvoju Kotora i Boke Kotorske, kroz razne vidove pomoći, kako u kulturnom, tako i u ekonomskom smislu. „Nastavljajući pomorsku tradiciju bokeljskog brodovlasnika, kompanija Dabinović do sada je zaposlila više stotina pomoraca, pretežno Bokelja, na preko 50 brodova koji su u njihovom vlasništvu. Svi brodovi flote Dabinović sa imenima mjesta i zaslužnih građana iz Boke nosili su svijetom priču kako jedna mala sredina može biti među prvima u razvoju pomorstva. Zato možemo reći da je ova kompanija bila i ostala ambasador Kotora i Crne Gore širom svijeta kada je riječ o pomorstvu. Stefanov otac Božo zajedno sa sinom Stefanom donirao je obnovu kuće u Dobroti i poklonio je da bi se osnovala pomorska biblioteka koja danas pripada Pomorskom Fakultetu u Kotoru. Godišnjak Pomorskog muzeja Crne Gore je mogao redovno da izlazi iz štampe jer su finanijski podržali izdavanje brojeva. U novije vrijeme, avgusta 2015. godine Stefan je poklonio model broda Kotor koji je porinut u novembru 2014. godine i Južnoj Koreji. Ovom donacijom Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru je značajno bogatiji, jer je upravo ovaj model broda prvi u 21. vijeku u njegovom vlasništvu i kao takav predstavlja nastavak bogate pomorske tradicije Boke Kotorske. Kompanija i njen vlasnik Stefan izrazili su spremnost da nastave sa ulaganjem u privredni i kulturni život grada Kotora za dobrobit grada i države Crne Gore“, podsjetila je Krivokapić.
U ime nagrađenog, a po želji gospodina Stefana, nagradu je preuzela njegova rođaka, Marija Maja Ćatović, rođena Dabinović, koja je ovom prilikom i pročitala Stefanovu poruku, čestitavši današnja tri praznika. „Posebno sam dirnut i počašćen odlukom žirija da ime Dabinović veže za pomorstvo i kulturu Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.
Pomorstvo i pomorska kultura čine dio naše familije, a time i dio cijelog kraja, pošto su svi zaposljeni pretežno domaći ujedno i članovi naše proširene pomorske porodice. Sama činjenica da veliki dio pomoraca koji plove na našim brodovima su već treće koljeno, govori koliko su prethodne generacije doprinijele i pomogle da se održimo u nemirnim vodama brodarstva. Hvala svima koji su bili ili su članovi naše pomorske familije na trudu, doprinosu i rezultatima na osnovu kojih se žiri opredijelio da meni dodijeli nagradu grada. Hvala i svima koji su me predložili za ovu, meni izuzetno dragu nagradu. Današnje pomorstvo i poslovanje je neuporedivo sa onim koje smo poznavali ranih 80-tih i 90-tih, ali mi nastojimo da održimo pomorsko-kulturni razvoj i pomorsku tradiciju kraja. Taj trud je još i danas vezan za Boku, Crnu Goru i šire područje bivše zajednice. Da bi se taj duh održao i nastavio stvarati potrebno je usmjeriti obrazovanje u tom pravcu, nezaboravljajući potrebe i zahtjeve današnjeg pomorstva. Shodno tome, novčani dio nagrade želim dodijeliti Fakultetu za pomorstvo, kako bi uspjeli servisirati i ponovo staviti u funkciju čamac za spasavanje koji je dio obuke svih pomoraca. U moje i u ime svih koji su doprinijeli da se danas ponosimo kvalitetnim pomorskim kadrovima Boke i Crne Gore, naj se zahvaljujem na dobijenom priznanju. Hvala i vječna slava bokeljskom pomorstvu“, navodi se u Stefanovoj poruci, koju je pročitala Ćatović.
U muzičkom dijelu programa nastupili su učenici osnovne i srednje muzičke škole „Vida Matjan“ iz Kotora i naša proslavljena mlada gitaristkinja Nađa Janković.

(Radio Kotor)