Kontrola nelegalne gradnje u Tivtu

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor reagovali na više lokacija u Tivtu:

Investitor “Kalardovo plus” kod Kalardova oštetio je vodovodnu cijev kojom se snabdijevaju potrošači na Brdištima i Ostrvu cvijeća. Radovi su izvođeni bez potrebne dokumentacije. Ekipa “Vodovoda i kanalizacije” Tivat radila je na otklanjanju nastale štete, a Komunalna policija je konstatovala da će investitor ViK-u izmiriti štetu koja je nastala.

Komunalni inspektor sačinio je zabilješku o nelegalnoj gradnji na Ruljini. “Lotus Construction” nije pribavio prijavu gradnje. Zabilješka će biti proslijeđena nadležnoj urbanističko građevinskoj inspekciji.