Konkurs za upis na specijalističke studije

UO Univerziteta Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2020/21. , kojim je otvoreno 2.299 mjesta na 19 fakulteta, odnosno 81 studijski program.Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 28. i 29. septembra 2020.
Kandidati podnose prijavu za upis, original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).
Pravo prijave imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18., u skladu sa zakonom. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.
Upis na specijalističke studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, koji je dostupan na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me. Upis kandidata obaviće se zaključno sa 5. oktobrom 2020.