Konkurs za NVO – projekti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavilo je juče javni konkurs “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za 21. vijek!” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2020. godini i poziva sve nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte i učestvuju na konkursu.

Kako je saopšteno, prioritetni problemi u oblasti zaštite i zdravlja na radu čije se rješavanje ostvaruje finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija, su usmjereni na smanjenje broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i onih sa smrtnim, teškim i kolektivnim ishodom, konkretno u građevinskom sektoru.

To se odnosi na broj povreda na radu u odnosu na radno mjesto, broj profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, broj povreda na radu koje su uzročno vezane za ispunjavanje radnih obaveza, poboljšanje zdravstvenog stanja zaposlenih (prevencija) i visini privrednih gubitaka zbog povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom (bolovanja, prijevremene i invalidske penzije).

Ciljne grupe su zaposleni i poslodavci u građevinskoj djelatnosti, a njihove prepoznate potrebe usmjerene su na:  primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu, smanjenju broja povreda na radu, naročito kolektivnih i onih sa smrtnim ishodom; obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za zaposlene u građevinskoj djelatnosti; sprovođenju minimalnih zahtjeva koje poslodavac treba da ispuni u obezbjeđivanju mjera zaštite i zdravlja na radu prilikom izvođenja radova na privremenim ili pokretnim gradilištima, naročito kroz prevenciji koja predstavlja ključni faktor kada su u pitanju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i stepenu važnosti uloge poslodavaca u građevinskoj djelatnosti, koji će investirati više od propisanog minimuma i na taj način obezbjediti odgovarajući nivo dugoročne zaštite i zdravlja na radu zaposlenih u navedenoj djelatnosti.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 200.000 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 15.000 eura, a najviši 30.000 eura.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 15. aprilom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: [email protected] ili na kontakt telefon 020-482-373, najkasnije do 6. aprila do 15 časova.