Konkurs za izbor direktora Radio Tivta

Savjet Radio Tivta na današnjoj sjednici razmotrio je aktuelna pitanja iz svoje nadležnosti.

S obzirom da da aktuelnom direktoru ističe mandat Savjet je donio odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora. Direktor se bira na petiod od četiri godine.

Razmotrena je i informacija o realizaciji ljetnje programske šeme Radio Tivta koja će važiti do početka septembra.

 

Na osnovu člana 37 Statuta „Radio Tivta“ d.o.o.  Tivat i  Odluke Savjeta od 22. juna 2021.

Savjet Lokalnog javnog emitera „Radio Tivat“ doo

 

R a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje:

 

Direktora Radio Tivta – na mandatni period od 4 godine

 

 

Za direktora Radio Tivta može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova utvrdjenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

  • da ima visoku stručnu spremu
  • – najmanje pet godina radnog iskustva
  • da je državljanin Crne Gore
  • da ima prebivalište u Crnoj Gori

Za direktora ne može biti birano lice koje, po odredbama člana 41 Statuta Radio Tivta ne može biti član Savjeta, izuzev tačke 2 ovog Statuta odnosno zaposlenih u Radio Tivtu.

Kandidati za direktora Radio Tivta dužni su podnijeti i pismeni program razvoja Radio Tivta za period 2021-2025.godine.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs će biti objavljen u jednoj od dnevnih novina u Crnoj Gori.

Zainteresovana lica mogu svoje prijave sa biografijom i traženom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa, i potvrdom da se protiv lica ne vodi krivični postupak, dostavljati na adresu: Lokalni javni emiter «Radio Tivat»,ulica «Luke Tomanovića» broj 4, 85 320 Tivat sa naznakom  „Za Savjet Radio Tivta-konkurs za direktora“.