OBNOR Mrcevac

Komemorativni skup OBNOR u Mrčevcu

Delegacija tivatskog i kotorskog OBNOR sjutra u 8 časova položiće vijence na spo­men – obi­ljež­je u Mr­čev­cu gdje su to­ga da­na 1944. go­di­ne po­gi­nu­li čla­no­vi sre­skog i okru­žnog ko­mi­te­ta KPJ za Bo­ku.

 Nakon učešča na proslavi 4. jula Dana borca na Sutorini u Herceg Novom, članovi tivatske Organizacije boraca NOR 1941-1945 – jugoslovenska opcija položili su juče sa boračkom organizacijom iz Kotora vijence na spomen ploču strijeljanim rodoljubima u Risnu, mjestu Carine gdje su stradala četiri pripadnika NOP iz Tivta.

Po­vo­dom 13. ju­la, Da­na ustan­ka na­ro­da Cr­ne Go­re i Bo­ke i Da­na dr­žav­no­sti članovi OBNOR-a u ponedjeljak u 8 časova položiće vijence na spomenik rodoljubima kod stare škole.

Vijenci će biti položeni i na spo­me­nik u par­ku Slo­bo­de, kao i na spo­men bi­ste na­rod­nih he­ro­ja Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća, Ma­ša Br­gu­lja­na i Sa­va Ili­ća u Ko­to­ru i Ri­snu.

Iz OB­NOR-a po­zi­va­ju bor­ce, po­tom­ke bo­ra­ca i nji­ho­ve po­što­va­o­ce i gra­đa­ne da svo­jim pri­su­stvom uve­li­ča­ju obi­lje­ža­va­nje ovih da­tu­ma.