Javni pozivi za davanje u zakup objekata na k.p. 3442 i prodaje k.p.1503/1

Opština Tivta je objavila javni poziv za nadmetanje putem prikupljanja ponuda za davanje u zakup objekta br.1 koji se sastoji od 2 garaže na kat. parceli br. 3442 K.O. Tivat. Objekat se izdaje na 5 godina a početna cijena zakupa po garaži je 30 eura za mjesec.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja javnog poziva, a to je 31. januar 2020., dok će se otvaranje pnuda obaviti 3. februara u 9 sati u sali 15c, zgrade opštine Tivat. Opština Tivat će sa odabranim ponuđačem zaključiti ugovor o zakupu na rokove a ugovorom će biti precizirana prava i obaveze ugovorenih strana.

Opština Tivat je objavila i javni poziv za postupak javnog nadmetanja u postupku prodaje kat. parcele br. 1503/1K.O. Tivat površine 168 kvadrata u zahvatu DUP Mažina, a dio je UP 446 namjenjene za površine za javne namjene. Ova parcela se može koristiti samo u skladu sa namjenom planioranom DUP-a , bez prava gradnje na njoj.  Početna prodajna cijena iznosi 133 e po kvadratu, odnosno 22.421 e.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja ,tj. od 31. januara 2020. Otvaranje ponuda će se obaviti 3. februara u 10 sati u sali 15 c zgrade opštine Tivat. Najpovoljnijim ponuđačima smatraće se učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.