Zgrada opstine Tivat

Javni poziv opštine za zakup zemljišta

Opština Tivat o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za davanje u zakup zemljišta

PREDMET JAVNOG POZIVA

I. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska u
sklopu autobuskih stajališta, i to:

a) na dijelu kat.par. 478/2 k.o. Donja Lastva, u površini od 6 m2,
b) na dijelu kat.par. 1297/1 k.o. Mrčevac, u površini od 6 m2,
c) na dijelu kat.par. 2322/1 k.o. Tivat, u površini od 6 m2,
d) na dijelu kat.par. 4892/1 k.o. Tivat, u površini od 6 m2.

Lokacije se izdaju na period od 3 (tri) godine počev od 06.07.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija pod a), b) i d) iznosi 4,25 €/m2, dok početna mjesečna cijena zakupa lokacije pod c) iznosi 10,20 €/m2.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

II. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje konzervatora

– na dijelu kat.par. 3388 k.o. Tivat u površini od 2 m2 (parkić preko puta hotela „Montenegrino“),
– na dijelu kat.par. 3348 k.o. Tivat u površini od 2 m2 (Trg Magnolija),
– na dijelu kat.par. 531 k.o. Tivat u površini od 2 m2 (kod Šoping centra),
– na dijelu kat.par. 293/1 k.o. Tivat u površini od 2 m2 (ul. Bokeljska, Seljanovo),
– na dijelu kat.par. 554/1 k.o. Donja Lastva u površini od 2 m2 (kod ljetnje pozornice).

Lokacije se izdaju na period od 06.07.2015.g. do 30.09.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 120,oo €.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

III. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup 4 (četiri) lokacije sa pripadajućim štandovima koji su namijenjeni za izložbu odnosno prodaju suvenira ili rukotvorina od prirodnih materijala na dijelu kat.par. 3388 k.o. Tivat u površini od po 1,90m x 0,90m (parkić preko puta hotela „Montenegrino“).

Lokacije se izdaju na period od 06.07.2015.g. do 30.09.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 170,oo €.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

IV. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje prodajnog pulta namijenjenog prodaji suvenira na dijelu kat.par. 2279 k.o. Tivat u površini od 2 m2 (u dijelu malog parka kod ljetnje pozornice).

Lokacija se izdaje na period od 06.07.2015.g. do 30.09.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 120,00 €.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

V. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup lokacije namijenjene za slikare, muzičare i prodavce dječijih balona na dijelu kat.par. 2270, 2281 i 2279 k.o. Tivat (prostor između ljetnje pozornice i objekta „Buća Luković“ i park pored ljetnje pozornice) u površini od po 2 m2.

Lokacije se izdaju na period od 06.07.2015.g. do 30.09.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 120,00 €.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

VI. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje zabavnog parka – sprava namijenjenih zabavi djece na dijelu kat.par. 3348 k.o. Tivat u površini od 92,09 m2, označena kao Z1.

Lokacija se izdaje na period od 06.07.2015.g. do 31.12.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 10,80 €/m2.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

VII. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup 2 (dvije) lokacije za prodaju sladoleda na pokretnim kolicima, sa stajalištima površine 2,63m x 0,93m

– na dijelu kat.par. 2297/1 i kat.par. 3348 k.o. Tivat (kolica kruže ul. II Dalmatinske brigade, ul. Palih boraca, ul. Njegoševa i ul. 21. Novembra )
– na dijelu kat.par. 293/1 i kat.par. 531 k.o. Tivat (kolica kruže ul. Beogradska, ul. Podgorička i ul. Zagrebačka).

Lokacija se izdaje na period od 06.07.2015.g. do 30.09.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 150,oo € (2,5 m2 x 60 eura).
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

VIII. Opština Tivat oglašava prvi javni poziv za davanje u zakup lokacije za postavljanje 2 (dva) uslužna aparata za pečenje kokica, kukuruza, krofni, palačinki, sjemenki i šećerne pjene na dijelu kat.par. 554/1 k.o. Donja Lastva u površini od po 2 m2, uz obavezu zakupca da obezbijedi bezbijedan priključak na elektro mrežu.

Lokacija se izdaje na period od 06.07.2015.g. do 30.09.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 120,oo €.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

IX. Opština Tivat oglašava drugi javni poziv za davanje u zakup terasa na dijelu kat.par. 3348 k.o. Tivat označene kao P9 površine 39,37 m2 i N9 površine 49,13 m2.

Lokacije se izdaju na period od 06.07.2015.g. do 31.12.2015.g.
Početna mjesečna cijena zakupa lokacija iznosi 10,80 €/m2.
Na postignuti iznos zakupnine obračunava se PDV koji pada na teret zakupca.

LICITACIONI KORAK
Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja – aukcije utvrđuje se na iznos od 10,oo € na početnu cijenu.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja u naznačenom roku podnesu prijavu za javno nadmetanje sa potrebnom dokumentacijom i prilože dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 50,oo €.
Pravo učešća nemaju lica koja na dan održavanja licitacije imaju neizmirenih obaveza prema Opštini po bilo kom osnovu.

PRIJAVA I TROŠKOVI POSTUPKA
Pismena prijava treba da sadrži:
– ime, prezime i adresu stanovanja za fizička lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, potvrdu o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda sa naznakom lica u društvu,
– oznaku lokacije za koju se prijava podnosi,
– uvjerenje o izmirenim obavezama prema opštini,
– dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom „učešće na javnom nadmetanju“ na žiro račun Opštine Tivat broj: 510-7814-72 kod CKB ili garanciju banke bez prigovora naplativu na prvi poziv,
– broj žiro računa za vraćenje depozita,
– kontakt telefon.

Na ime troškova sprovođenja postupka licitacije zadržava se iznos od 25,oo € od položenog depozita, a ostatak se vraća učesnicima osim najpovoljnijem ponuđaču kome se uplaćeni iznos depozita uračunava u zakupninu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave se podnose neposredno na pisarnici opštine Tivat, Trg magnolija, najkasnije do 29.06.2015.g. do 11,oo sati sa naznakom „prijava za javno nadmetanje za zakup zemljišta“ Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.
Javni poziv će biti istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Tivat i biće objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“.
Prijave dostavljene nakon navedenog roka (neblagovremene) kao i prijave koje ne sadrže sve podatke i dokaze utvrđene pozivom neće se razmatrati i biće vraćene ponuđaču.
Podnosioci prijava iz prethodnog stava neće se moći registrovati kod Komisije.

MJESTO I VRIJEME JAVNOG NADMETANJA
Javno nadmetanje će se obaviti dana 30.06.2015.g sa početkom u 10,oo sati u prostorijama Opštine Tivat – sala za vjenčanja.
Podnosioci prijava za javno nadmetanje – aukciju za privremene lokacije dužni su se pola sata prije otpočinjanja licitacije registrovati kod Komisije.
Ukoliko se ne registruju gube pravo na povraćaj depozita.

ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine.
Ponuđač koji ponudi najveći iznos zakupnine potpisuje izjavu kojom potvrđuje ponudu.
Sa odabranim ponuđačem biće zaključen ugovor o zakupu zemljišta nakon sprovedenog postupka i odabira najpovoljnijeg ponuđača.
U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa, njegova garancija ponude će biti aktivirana odnosno uplaćeni depozit će se zadržati, a na zaključenje ugovora biće pozvan drugi ponuđač u skladu sa redosljedom plasmana.

POVRAĆAJ UPLAĆENOG DEPOZITA
Učesnicima javnog nadmetanja koji ne uspiju u postupku izvršiće se povraćaj uplaćenog depozita (umanjen za troškove postupka) nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

ZAKLJUČENJE UGOVORA
Opština Tivat će sa odabranim ponuđačem zaključiti ugovor o zakupu na rokove navedene u javnom pozivu, a ugovorom će biti precizirana sva prava i obaveze ugovornih strana.
Najpovoljniji – odabrani ponuđač dužan je prilikom zaključenja ugovora unaprijed uplatiti dvije mjesečne zakupnine za sve lokacije.

OPŠTINA TIVAT
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE
POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA