Javni poziv za predlaganje članova Savjeta za sport

Predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović je objavio Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za sport i poziva sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu da predlože svoje kandidate za članove Savjeta.
Njega će činiti predsjednik i četiri člana iz reda istaknutih sportskih radnika i sportista, sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji opštine Tivat. U Savjet se bira po jedan član iz  kategorija : takmičarski kolektivni sport; takmičarski individualni sport; rekreativni/amaterski sport; sport za djecu i mlade i ženski sport. Pravo predlaganja kandidata imaju sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu, koju su upisane u registar koji vodi nadležno ministarstvo.

Predlagač je dužan da dostavi: predlog kandidata;  biografiju kandidata; uvjerenje o prebivalištu kandidata; pisanu saglasnost kandidata o prihvatanju kandidature i rješenje o upisu sportske organizacije u Registar nadležnog ministarstva.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili putem pošte, na adresu: Opština Tivat, Trg magnolija 1, 85320 Tivat, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru ,,Radio Tivat“.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A) i na telefon: (032) 661 – 359.