JAVNI POZIV  za izbor nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu

Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača raspisuje se radi ocjenjivanje projekata nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima.

Svi izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Nezavisni procjenjivač mora ispunjavati slijedeće uslove: 

 • najmanje pet godina iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;
 • iskustvo u ocijenjivanju projekata;
 • najmanje pet godina iskustva u radu u makar jednoj oblasti određenoj ovom Odlukom za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva je:

 • u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Tivtu;
 • angažovano (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu;
 • lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu;
 • državni/lokalni službenik odnosno namještenik, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.

Nezavisni procjenjivač podnosi Komisiji slijedeću dokumentaciju:

 • biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata, iskustva u ocjenjivanju projekata (dokazi: ugovor, rješenje, odluka).
 • izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu, najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača prijedloga projekata;
 • izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Tivtu;
 • izjavu da nije državni/lokalni službenik odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.

Nezavisni procjenjivač koji ispunjava gore navedene uslove vršiće ocjenjivanje projekata nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine Tivat, a kojima se, naročito:

 • obezbjeđuju raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite;
 • afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja mediteranske baštine;
 • podstiče ekonomski razvoj opštine;
 • doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja;
 • doprinosi borbi protiv korupcije.

Nezavisni procjenjivači se mogu, prema iskustvu i kvalifikacijama navedenim u biografiji, opredijeliti za više područja koja označavaju u prijavi.

Zadatak nezavisnih procjenjivača je:

–    ocijenjivanje prijedloga projekata;

–    popunjavanje liste za ocjenu prijedloga projekta;

–    dostavljanje liste prijedloga projekata koje treba da podrži Komisija.

Nakon sprovednog javnog poziva za izbor nezavisnih procjenjivača, Komisija donosi odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača koja će se objaviti na internet portalu Opštine u roku od 10 dana po završetku Javnog poziva.

Ukoliko nezavisni procjenjivač ne ispunjava uslove predviđene Javnim pozivom ili prijava na Javni poziv nije podnesena u predviđenom roku, takva prijava se neće razmatrati.

Napomena: Obrazac prijave sa kompletnom dokumentacijom (u prilogu)  iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 10.03.2021. godine) na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320  Tivat.

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me , na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 12h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti ( kancelarija broj 16)  i na telefon:  (032) 661 – 359.