Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2020.godinu. Javni poziv se raspisuje radi bodovanja projekata nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima. Svi izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
Nezavisni procjenjivač mora ispunjavati slijedeće uslove:
– najmanje pet godina iskustva u pisanju i sprovođenju projekata;
– iskustvo u ocijenjivanju projekata;
– najmanje pet godina iskustva u radu u makar jednoj oblasti određenom ovom Odlukom za koju se prijavljuje da ocjenjuje prijedloge projekata.
Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva je:
– u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Tivtu;
– angažovano (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu;
– lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu;
– državni/lokalni službenik odnosno namještenik, zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.
Nezavisni procjenjivač podnosi Komisiji fotokopiju lične karte, biografiju sa opisom iskustva u pisanju i sprovođenju projekata, iskustva u ocjenjivanju projekata (dokazi: ugovor, rješenje,odluka), izjavu da nije angažovan (ugovorom o radu, ugovorom o djelu, volonter) u radu nevladine organizacije čije je sjedište u Tivtu, najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača, izjava da nije član organa upravljivanja u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Tivtu, izjavu da nije državni/lokalni službenik odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik.
Nezavisni procjenjivač koji ispunjava navedene uslove vršiće bodovanje projekata nevladinih organizacija koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine Tivat, a kojima se obezbjeđuju raznovrsnost, kvalitet usluga u oblasti socijalne, zdravstvene, dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite, afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja mediteranske baštine, podstiču ekonomski razvoj opštine, doprinose očuvanju životne sredine i održivog razvoja.
Nezavisni procjenjivači se mogu, prema iskustvu i kvalifikacijama navedenim u biografiji, opredijeliti za više područja koja označavaju u prijavi. Zadatak nezavisnih procjenjivača je ocijenjivanje prijedloga projekata, popunjavanje liste za ocjenu prijedloga projekta, dostavljanje liste prijedloga projekata koje treba da podrži Komisija.
Nakon sprovednog javnog poziva za izbor nezavisnih procjenjivača, Komisija donosi odluku o broju i izboru nezavisnih procjenjivača koja će se objaviti na internet portalu Opštine u roku od 10 dana po završetku javnog poziva. Ukoliko nezavisni procjenjivač ne ispunjava uslove predviđene Javnim pozivom ili prijava na Javni poziv nije podnesena u predviđenom roku, takva prijava se neće razmatrati.
Obrazac prijave (u prilogu) sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 25.12.2019. godine) na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.
Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti ( kancelarija broj 12) i na telefon (032) 661334.