JAVNI POZIV-KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NVO

Predsjednik opštine Tivat objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata-predstavnika nevladinih organizacija, u Komsiiju za raspodjelu sredstava za projekte  NVO Opštine  Tivat.

-Pozivaju se NVO sa područja opštine Tivat da predlože svog kandidata za člana Komisije.

Kandidata može da predoži NVO koja ispunjava sledeće uslove:

-da je upisana u registar NVO najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

-da ima sjedište na teritoriji opštine Tivat;

-da je u prethodnom periodu realizovala jedan ili više projekata, što dokazuje priloženim ugovorom o finansirnju, brošurama i slično.

-da više od polovine organa upravljanja NVO nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnojjj ustanovi, privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština.

Prijedlog treba da sadrži:

-ime i prezime kandidata sa kratkom biografijom i podacima o strulnoj spremi, radnom iskustvu i statusu u NVO,

-uvjerenje o prebivalištu

-pisanu saglasnost kandidata o prihvatanju kandidature

-izjavu da kandidat nije poslanik, odbornik ili član organa upravljanja političke stranke.

Radna grupa koju imenuje predsjednik opštine, dužna je da u roku od 7 dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga, objavi na internet portalu Opštine utvrđenu listu kandidata. Ukoliko NVO ili predloženi kandidat ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom ili prijedlog kandidata nije podnesen u predviđenom roku, takvi prijedlozi se neće razmatrati.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti neposredno na Građanskom birou ili putem pošte na adresu Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija1, 85320 Tivat, u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 14.01.2021.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana od 8-15 sati u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija broj 12 ili putem telefona 032/661-334 i 068/ 265-479 od 9-12 sati-istakli su iz Opštine.