Javni konkurs za izbor direktora u TO Tivat

Na osnovu Statuta Turističke organizacije opštine Tivat, Izvršni odbor Turističke organizacije opštine Tivat, dana 13.02.2020.god., raspisao je Javni konkurs na radno mjesto direktor/ka stručne službe, jedan/na izvršilac/teljka, u Turističkoj organizaciji opštine Tivat, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.
Pored opštih uslova propisanih zakonom, neophodno je da, kandidat/nja za izbor i imenovanje direktora/ke stručne službe Turističke organizacije opštine Tivat, ispunjava i posebne uslove uz obavezu dostavljanja dokaza o istom, i to:
-Da je lice punoljetno i da je državljanin/ka Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte);
-Da je lice zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (kandidat/nja koji/a bude izabran/a i imenovan/a za direktora/ku stručne službe Turističke organizacije opštine Tivat, dostavlja Izvršnom odboru TO, najkasnije u roku od 8 dana od dana izbora i imenovanja, ljekarsko uvjerenje koje nije starije od 6 (slovima: šest) mjeseci;
-Da lice nije osuđivano za krivično djelo, koje ga čini nedostojnim za rad i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo, za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti potvrdu nadležnog suda i uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore);
-Da lice ima stečeno visoko obrazovanje – VSS (VII nivo), društvenog smjera u obimu od 240 kredita CSPK-a (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje odgovarajuće obrazovne ustanove);
-Najmanje tri (slovima: tri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima (dostaviti potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o ispunjavanju navedenog uslova);
-Poznavanje najmanje 1 stranog jezika – Engleski jezik (dostaviti adekvatan dokaz);
-Poznavanje rada na računaru – Word, Excel, Windows (dostaviti adekvatan dokaz);
-Posjedovanje organizacionih, stručnih, liderskih vještina i sposobnosti
Prijavu sa ličnom biografijom i kompletnom dokumentacijom (tražene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za izbor i imenovanje), dostaviti neposredno ili preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno navesti: “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ku stručne službe Turističke organizacije opštine Tivat”, ime i prezime kandidata/nje, adresu i kontakt telefon, na adresu: Turističke organizacije opštine Tivat, ul.Palih boraca br.19 85320 Tivat.
Sve informacije u vezi Javnog konkursa, moguće je dobiti pozivom na broj poslodavca 032/ 660-165, stoji u dopisu.