Javni konkurs za dodjelu studentske nagrade opštine Tivat za 2021. godinu

Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, u skladu sa Odlukom o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija dodjeljuje studentsku nagradu kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju.
I USLOVI ZA DODJELU
Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji su:
• – crnogorski državljani i imaju prebivalište u opštini Tivat ili lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, koja imaju prebivalište u opštini Tivat;
• – u prethodnim godinama studija položili ispite iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom fakulteta ili akademije, sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,50;
• – ostvarili 240, 300 ili 360 ECTS kredita (zavisno od dužine trajanja studija na fakultetu ili akademiji);
• – diplomirali u periodu između dvije dodjele nagrada;
• – nisu gubili nijednu godinu tokom studiranja.
Studentska nagrada se istom studentu može dodjeliti samo jedanput.
II POTREBNA DOKUMENTACIJA
• – prijavni obrazac (preuzeti na pisarnici Opštine Tivat ili sa sajta Opštine Tivat);
• – uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim prosjekom na kraju studija (osnovnih, specijalističkih, master);
• – uvjerenje o završenim studijama;
• – fotokopija lične karte;
• – uvjerenje o prebivalištu.
Napomena:
– Dostavljaju se uvjerenja, sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,50 za svaki zavrseni nivo studija pojedinačno (osnovni, specijalistčki, master).
– Studenti koji posjeduju dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je da prevod iste ovjere od strane sudskog tumača.
– Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
III ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 26.10.2021. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
(Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu. Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje).
Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
IV POSTUPAK
Prijava na konkurs i potrebna dokumenta predaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za studentsku nagradu”, Komisiji za dodjelu studentskih nagrada, Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija 1, 85320 Tivat.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.me), na oglasnoj tabli Opštine Tivat i na lokalnom javnom emiteru Radio Tivat.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sekretariju za društvene djelatnosti na telefon (032) 661 359 ili u kancelariji broj 16A, drugi sprat, u vremenu od 8-11 h (u toku trajanja konkursa).