JAVNA RASPRAVA O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNOG OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA – IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH 35 KV KABLOVSKIH VODOVA – MRČEVAC

Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i  izgradnji objekata („SI.list CG“ broj 64/17, 44/18 i  63/18),  clana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa (,,SI. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i  28/16) i  člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa –  izmještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.parc.br. 405/1 i  405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanističku parcelu broj UP 1  u zahvatu DUP- a ,,Mrčevac“(»SI.list CG – opstinski propisi“ broj 20/13), Predsjednik Opštine Tivat donosi PROGRAM JAVNE RASPRAVE o  Nacrtu  Programskog   zadatka  sa  elementima UTU i Odlukom  o pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od opšteg  interesa izmještanje  postojećeg  35 Kv kablovskih  vodova koji prelaze preko kat.parc.br.  405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju  urbanisticku   parcelu broj UP 1   u zahvatu  DUP-a ,,Mrcevac“. Javna rasprava ce trajati 15 dana, a održaće se od  02.08.2021. godine do 17.08.2021. godine, saopštili su danas iz Opštine.

Nacrt Programskog zadatka i  Odluka će se:

– objaviti na internet sajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.me

– u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i  putem Radio Tivta. Pozivaju se građani i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i  sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 17.08. 2021.  godine:

– putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

– neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

– na e-mail [email protected]

0 realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.