Izmjena javnog poziva

Opštine Tivat, Komisija za sprovođenje postupka javnog poziva obavještava o izmjenama javnog poziva br. 0101-370-591/2 od 13.11.2019. za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača radi izgradnje stambenih objekata.

U dijelu Način plaćanja:isti se mijenja i glasi:
»Način plaćanja: Plaćanje će se vršiti od strane kupaca koji rješavaju stambeno pitanje shodno čl.2 Odluke o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata “(Sl.list CG -opštinski propisi br.036/19 od 30.08.2019 ), a na način da 25 % ugovorene vrijednosti svaki kupac pojedinačno uplati u roku od 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao ,a preostali dio po završetku radova i izvršenoj primopredaji stanova.”

U dijelu Posebni uslovi:isti se mjenjaju i glase:
»Posebni uslovi
– Dokaz da godišnji promet ponuđača nije manji od 500.000,00 eura za 2018 godinu
( bilans stanja i bilans uspjeha pravnog lica za 2018 ili izvod iz banke kojim se potvrđuje promet) ;
– Licenca izdata od strane nadležnog organa za pravno lice da isti posjeduje licencu za izvođenje radova u skladu s Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta
( “Službeni list CG “ br.64/17 ), (u trenutku podnošenja prijava potrebno je dostaviti licence za sve faze izgradnje);
– Bankarska garancija (bezuslovna i naplativa na prvi poziv) kao garancija ostajanja u obavezi prema ponudi do zaključivanja ugovora, kao i za realizaciju projekata u iznosu od 5% od ukupne predračunske vrijednosti sva četiri stambena objekta (sa periodom važenja od 360 dana, počev od 04.12.2019 uključujući isti).

U dijelu Rok i način podnošenja prijava isti se mijenja i glasi:
“Rok i način podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog poziva odnosno do 04.12.2019.
Javni poziv će biti istaknut na internet stranici Opštine Tivat te će isti biti objavljen u dnevnom listu “Pobjeda”.
Sastavni dio poziva su Glavni projekti na osnovu kojih se vrši izvođenje radova ,a isti se mogu u elektronskom obliku preuzeti na pisarnici opštine Tivat ( uz dostavljeni zahtjev) počev od dana objavljivanja javnog poziva.
Prijave se dostavljaju sa naznakom ”prijava za učešće na javni poziv” Komisiji za sprovođenje postupka javnog poziva za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača radi izgradnje stambenih objekata, neposredno na pisarnici Opštine Tivat ,Trg magnolija br.1,radnim danima od 8:00 h do 14:00 h ili putem pošte zaključno sa 04.12.2019 do 14:00 h
Prijave dostavljene nakon navedenog roka (neblagovremene) kao i prijave koje ne sadrže sve podatke i dokaze utvrđene pozivom neće se razmatrati i biće vraćene podnosiocu, saopšteno je iz Opštine Tivat, Komisija za sprovođenje postupka javnog poziva