Kotorksi sud opress

Izvještaj o radu Kotorskog suda

U prostorijama Osnovnog suda u Kotoru danas je održana konferencija za medije. „Rad Osnovnog suda u Kotoru i u 2014.godini karakterišu kadrovski problemi koji su prisutni čitavu jednu deceniju, čak i duže od toga“ – kazao je predsjednik Osnovnog suda u Kotoru prof. dr Branko Vučković i dodao:

„Sudija Jovan Stanković razriješen dana 09.01.2014.godine, a umjesto njega izabrana je sudija Miljana Milović 25.02.2014.godine, sudija Ranko Šćekić razriješen na lični zahtjev dana 03.04.2015.godine, a umjesto njega izabrana sudija Marija Bilafer dana 28.07.2014.godine, sudija Sveto Stanišić razriješen na lični zahtjev dana 26.05.2014.godine, a umjesto njega izabrana sudija Andrijana Zečević dana 28.07.2014.godine, sudija Sandra Đurišić se vratila sa roditeljskog odsustva i godišnjeg odmora dana 18.08.2014.godine, a bila je odsutna od početka 2014.godine, a i prije toga, sudija Miljana Milović se nalazi na bolovanju od 27.05.2014.godine i kasnije na roditeljskom odsustvu, a sudija Irena Šofranac – Nedović takođe na bolovanju od 02.07.2014.godine, a od nedavno na roditeljskom odsustvu. Kako je naveo Vučković , sudijski kadar je podmlađen. „Od petnaest sudija koje su obavljale funkciju u 2014.godini – jedanaest sudija je sa sudijskim stažom manjim od pet godina“ – kaže Vučković.

On ističe da nedostatak poslovnog prostora godinama opterećuje rad ove ustanove. „Nema dovoljno sudnica, a ni kancelarija. Zbog toga smo bili prinuđeni da male i neuslovne kancelarije pretvorimo u sudnice. One služe kao kabineti za rad sudija i za suđenja. Dvije male sudnice su pretvorene u sudske kancelarije, pa se koriste i kao kabineti za rad sudija i za suđenja. Zbog malog prostora u sudijskim kancelarijama redovno se dešava da kod malo većih suđenja sve stranke ne mogu da sjednu u kancelariju. Nema kancelarija ni za savjetnike, tako da nekoliko njih koristi jednu veću sudnicu za izradu presuda i rješenja kada nema suđenja. Ovaj problem djelimično može biti riješen izmještanjem Osnovnog državnog tužilaštva iz zgrade suda, jer bi na taj način dobili četiri kancelarije, koje sada koristi tužilaštvo“ – kaže Vučković. Navodi da je u 2014 .godini primljeno 5238 svih vrsta predmeta.“Iz prethodne godine ostalo je neriješeno 3004 predmeta, tako da je Osnovni sud u Kotoru u 2014.godini imao ukupno u radu 8242 predmeta, od tog broja 405 parničnih predmeta je odlukom Vrhovnog suda Crne Gore delegirano Osnovnom sudu na Cetinju i Nikšiću. Riješeno je 5312 predmeta, a ostalo neriješeno 2525 predmeta ili 30,64 odsto. Krivičnih sudećih predmeta je bilo u radu 698, a riješeno je 433 predmeta, te ostalo neriješeno 265 predmeta ili 37,97 odsto. Od ovog broja neriješenih predmeta 115 krivičnih sudećih predmeta je primljeno u novembru i decembru 2014.godine. Parničnih predmeta je bilo ukupno u radu 3740, a riješeno 1596 predmeta, a ostalo neriješeno 1747 predmeta ili 46,71 odsto. Izvršnih predmeta je bilo u radu 489 a riješeno je 386, te ostalo neriješeno 103 predmeta ili 21,06 odsto. Vanparničnih složenijih predmeta je bilo ukupno u radu 332, riješeno je 229 predmeta, a ostalo je neriješeno 103 predmeta ili 31,02 odsto. Ostavinskih predmeta je bilo u radu ukupno 840, riješeno je 697, a ostalo neriješno 143 predmeta ili 17,02 odsto. Predmeta izvršenja krivičnih sankcija je bilo ukupno u radu 291 predmet, riješen je 191 predmet, a ostalo neriješeno 100 predmeta ili 34,36 odsto. Od 100 neriješenih Iks predmeta u 79 je raspisana potjernica, što čini 79 odsto i u tim predmetima policija treba da pronađe pravosnažno osuđena lica i sprovede na izdržavanje kazne zatvora“ – kaže Vučković. Navodi da je krivičnih istražnih radnji bilo ukupno (u radu) 331 predmet i svi su predmeti riješeni. „Radi se o predmetima iz nadležnosti sudije za istragu“ – rekao je Vučković. Krivičnih vanraspravnih predmeta je, kako navodi, bilo u radu 528 predmeta od kojih je riješeno 527, dok je jedan riješen početkom ove godine. „Ukupno je u radu bilo 83 predmeta Kvo – kontrola optužnice i svi su predmeti riješeni. Ukupno je u radu bilo 27 predmeta Bpp od kojih su riješena 24 predmeta do kraja 2014.godine, a tri su riješena u ovoj godini. Parničnih predmeta male vrijednosti u kojima je vrijednost spora ispod 500,00 eura, ukupno je bilo u radu 85, riješeno je 49 predmeta, te ostalo neriješeno 28 ili 32,94 odsto. Predmeta međunarodne pravne pomoći je bilo u radu 192, riješena su 173 predmeta, a ostalo je neriješeno 19 predmeta ili 10,98 odsto. Predmeta zadržavanja lica u zdravstvenoj ustanovi Os bilo je ukupno 276, riješeno je 274, a dva su riješena početkom ove godine. Raznih građanskih i vanparničnih predmeta (R predmeti) ukupno je bilo u radu 147 predmeta, riješeno je 139, a ostalo neriješeno osam predmeta ili 5,44 odsto. Iv predmeta ukupno je bilo u radu 3259, riješeno je 2620, a ostalo neriješeno 639 predmeta ili 24,39 odsto-rekao je Vučković. On je naveo da je u 2014. godini vođena oštra kampanja u pravcu smanjenja zaostalih predmeta iz 2013. i ranijih godina te da rezultati rada na ovom planu zavrjeđuju pažnju zato što je, ističe, smanjen broj zaostalih predmeta u odnosu na prethodnu godinu za 8,89 odsto.“ U prošloj godini smanjen je zaostatak neriješenih predmeta u odnosu na 2013.godini za 3,96 odsto, a priliv predmeta u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu smanjen je za 5,44 odsto. U prethodnoj godini posebna pažnja je posvećena kvalitetu rada sudija, tako da je kvalitet rada u odnosu na 2013. godinu poboljšan za 2,11 odsto na nivou suda. U krivici je poboljšan za 3,64 odsto, a u parnici za 0,57. No i pored toga, u ovoj godini nastavićemo aktivnosti kako bi se rad suda u cjelini u 2015.godini učinio što efikasnijim i kvalitetnijim“ – kaže Vučković. Osnovni sud u Kotoru je u 2014.godini, po riječima Vučkovića, ostvario sve svoje funkcije propisane zakonom, pružao sudsku zaštitu svima koji su je tražili, jačao sistem odgovornosti svih zaposlenih u sudu, preduzimao sve mjere i radnje za jačanje efikasnosti i transparentnosti postupanja, otvorenosti suda prema građanima, jačanje kancelarije za besplatnu pravnu pomoć, poštovanje etičkog kodeksa sudija i etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika, dosljedno poštovanja radne discipline. „Posvećena je i posebna pažnja bezbjedonosnom aspektu u zgradi Suda i to kako sudija, tako i svih zaposlenih, kao i svih stranaka koje borave u sudskoj zgradi“ – navodi Vučković. U cilju stvaranja uslova – kako bi se rad suda približio ažurnosti u parničnoj oblasti predsjednik suda je donio Program rješavanja predmeta tzv. „crvenih omota“ iz 2012. i ranijih godina u 2015.godini. „Donešeni su posebni programi za rješavanje krivičnih predmeta iz oblasti korupcije u 2015.godini i rješavanje krivičnih predmeta za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403. Krivičnog zakona, za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376. KZ-a, za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz čl.220. KZ-a, za krivčno djelo građenje objekta bez građevinske dozvole iz čl.326a KZ i za krivčno djelo protivpravno priključenje gradilišta na tehničku infrastrukturu iz čl.326b KZ-a u 2015.godini, a donijet je i Poslovni plan za 2015.godinu kojim je predviđeno da se u ovoj godini obezbjedi potpuna ažurnost u krivičnom i vanparničnom odjeljenju, te da se preduzmu sve mjere i radnje za približavanje ažurnosti u građanskim predmetima, te da se do kraja juna završe svi izvršni predmeti i izvršni predmeti na osnovu vjerodostojne isprave, koji su ostali neriješeni na dan 07.04.2014.godine, kada su shodno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju izvršenja prešla u nadležnost javnih izvršitelja“ – čulo se na konferenciji za novinare. Poslovnim planom je, kaže Vučković, predviđeno da rad Osnovnog suda u 2015.godini treba učiniti još transparentnijim i afirmisati ulogu lica ovlašćenog za komunikaciju sa medijima. „Komunikaciju sa medijima treba ostvarivati održavanjem konferencija za medije, davanjem saopštenja i kroz druge vidove komunikacije. Treba se prilagoditi savremenim standardima što je i utvrđeno strategijom reforme pravosuđa. Sve pomenuto će moći da se realizuje ukoliko u 2015.godini bude postojala kadrovska stabilnost u svim radnim strukturama suda, a posebno u pogledu nosilaca pravosudnih funkcija“ – zaključio je predsjednik Osnovnog suda prof. dr Branko Vučković.

( Radio Kotor)