Integracija Roma u zemljama Zapadnog Balkana

Integracija Roma u zemljama Zapadnog Balkana bila je jedna od tema Samita zemalja Zapadnog Balkana koji se održao od 3. do 5. jula u Poznanju – saopšteno je iz NVO“Mladi Romi“.

Tokom Samita, premijeri zemalja Zapadnog Balkana usvojili su Deklaraciju partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja Evropske unije. Usvajanjem Deklaracije, države su se obavezale na nastavak i unaprijeđenje napora za postizanje ravnopravnosti i pune integracije Roma, u sklopu regionalne saradnje i procesa pristupanja Evropskoj uniju. Deklaracija predviđa postizanje konkretno definisanih ciljeva u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zaštite, dokumentacije i borbe protiv diskriminacije. Takođe, predviđa usvajanje regionalnih standarda javnog budžetiranja vezanog za integraciju Roma, te uspostavljanje zvaničnih kanala i mehanizama za zajedničko uključivanje lokalnih samouprava i romskih zajednica u formulisanje politika, kao i adekvatnih mehanizama za praćenje i izvještavanje o primjeni politika vezanih za integraciju Roma.
Usvajanju Deklaracije prethodio je panel „Deklaracija partnera Zapadnog Balkana o Romima i proširenju EU: od rije
i ka djelima“ na kojem je, kao predstavnik romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu, govorio Samir Jaha, izvršni direktor NVO „Mladi Romi“. Jaha smatra da, sa tačke gledišta romske zajednice, Deklaracija može biti različito percipirana: pojedinci iz zajednice mogli bi Deklaraciju smatrati je još jednim zvaničnim dokumentom koji neće biti primjenjivan, dok bi oni Romi koji su aktivniji u zajednici i žele da preuzmu odgovornost za promjene u društvu mogli biti optimističniji i posmatrati Deklaraciju kao jednu vrstu “romskog Ustava“ kojeg treba poštovati i na čiju dosljednu primjenu treba konstantno podsjećati.
Jaha je naveo da je usvajanje Deklaracije podstrek za nastavak rada i zajedničke napore u procesu integracije Roma, te da Deklaracija mora biti ozbiljno prihvaćena od strane svih uključenih aktera – Evropske komisije u sklopu procesa proširenja i nacionalnih i lokalnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana – saopšteno je NVO „Mladi Romi)