pasosi

Informacije o prijavi i odjavi boravka stranih državljana na teritoriji naše države

U toku ljetnje turističke sezone se bilježi prisustvo većeg broja stranih državljana u Crnoj Gori, pa je stoga korisno još jednom podsjetiti na obavezu prijave i odjave boravka stranih državljana koja je propisana Zakonom o strancima, piše na web stranici Vlade Crne Gore.

Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja.

Strani državljanin je dužan da, ukoliko neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, sam prijavi i odjavi boravak teritorijalno nadležnom odjeljenju granične bezbjednosti (OGB) Uprave policije MUP-a (inspektoru za strance) ili turističkoj organizaciji opštine u kojoj će boraviti u roku od 24 časa od momenta stupanja na našu teritoriju.
Registrovani davalac smještaja i turistička organizacija prijavu i odjavu boravka stranaca vrše elektronskim putem, unosom podataka u aplikaciju RB 90 koja je u posjedu Uprave policije MUP-a. Izuzetno, ako davalac smještaja nema mogućnost da izvrši prijavu i odjavu boravka elektronski, on prijavu i odjavu može izvršiti putem nadležne turističke organizacije ili na propisanom obrascu koji se potom dostavlja policiji.
visa3Važno je reći da strani državljanin neće snositi zakonske konsekvence ukoliko registrovani davalac smještaja ili turistička organizacija ne prijave njegov boravak Upravi policije u zakonski propisanom roku, već će policijski službenici u tom slučaju izdati prekršajni nalog tom odgovornom pravnom licu.
Ukoliko je prijava boravka bila obaveza stranog državljanina, a policijski službenici na teritoriji naše države ili na graničnom prelazu utvrde da ta obaveza nije ispoštovana, tom stranom državljaninu od strane policijskog službenika može biti izdat prekršajni nalog u iznosu od 60 eura (iznos se umanjuje za 1/3 ukoliko se uplati u roku od osam dana).
Obaveza prijave i odjave boravka stranih državljana je zakonska procedura koja se primjenjuje u svakoj državi.