Građanima omogućena komunikacija sa crnogorskim parlamentom

Građani Crne Gore, putem podnošenja predstavki, moći će da komuniciraju sa parlamentom, čime se potvrđuje otvorenost i dostupnost, saopšteno je iz zakonodavnog doma.

Naime, Skupština Crne Gore, kao najviše predstavničko tijelo, omogućava aktivno učešće građana u parlamentarnom životu.

„U cilju unapređenja transparentnosti, od danas na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore, u dijelu Građani putem podnošenja predstavki otvorena je mogućnost obraćanja Skupštini Crne Gore“, navode iz Skupštine Crne Gore.

Građani se, kako pojašnjavaju. mogu obratiti Skupštini Crne Gore dostavljanjem podneska poštom, na adresu Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 10, 81 000 Podgorica; elektronskom porukom na adresu [email protected]; te neposredno u Skupštini, svakim radnim danom od osam do 16 sati.

„Obraćanje treba da bude jasno i obuhvati sve podatke koji su potrebni da bi se po njemu moglo postupiti i da bi se mogao pripremiti odgovor. Obraćanja, takođe, moraju biti u jasnoj vezi sa nadležnostima Skupštine. U suprotnom, Služba Skupštine će predstavku proslijediti nadležnoj instituciji i o tome obavijestiti podnosioca predstavke“, navodi se u saopštenju.

Obrazac obraćanja građana Skupštini Crne Gore može se preuzeti na sajtu Skupštine i osmišljen je tako da se njegovim popunjavanjem olakša postupak podnošenja predstavki, ali i efikasnije postupanje po njima od strane nadležnih službi i radnih tijela Skupštine.

„Služba Skupštine će pripremiti i dostaviti odgovor podnosiocu predstavke u roku od 15 dana. U zavisnosti od stvarne nadležnosti povodom teme obraćanja, Služba Skupštine će u roku od pet dana predstavku proslijediti nadležnom radnom tijelu Skupštine radi obrade i pružanja odgovora i o tome obavijestiti podnosioca predstavke. Kad podnesak sadrži neki nedostatak zbog koga se po njemu ne može postupiti ili ako je podnesak nepotpun ili nerazumljiv, ovlašćeni službenik će najkasnije u roku od tri dana od prijema predstavke, kontaktirati podnosioca predstavke i poučiti ga da nedostatke otkloni“, saopšteno je iz parlamenta.

(Foto: Skupština CG)