Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za porodični hotel „AB“

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „First Investment Company“ doo iz Tivta, Bogišići bbpodnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični Hotel „AB“ , na kat.parcelama broj 26, 27, 29, 30/1 KO Milovići, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

Pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail [email protected], je  utorak 08.09.2020. godine.

Tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 03.09.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat – kaže se u saopštenju.