Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Marina hotel na Luštici

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Hotel kategorije 5*- Marina hotel.

Hotel se nalazi u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Golf i Donji Radovići Zapad“, “ na urbanističkim parcelama br. 75a, 75b i 75c koje čine katastarske parcele br. 1100/1, 1100/28, 1100/29, 1100/41, 1100/42, 1100/43, 1100/46, 1146/1, 1146/6 i 1146/7, KO Radovići, opština Tivat.

Pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Javna rasprava i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail [email protected], je do 01.07.2020. godine.

Javna tribina o Elaboratu održaće se u utorak 23.06.2020. godine sa početkom u 12  časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat – kaže se u saopštenju.