Đukić: Podrška ženama u obezbjeđivanju ekonomske i socijalne sigurnosti

Radionica za žene iz ruralnih sredina na kojoj se govorilo o pristupuostvarivanja prava na vlasništvo, raspolaganje i investiranje u zemljište, finansijskoj podršci na vlasništvo, raspolaganje i investiranje u zemljište, finansijksoj podršci za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnim sredinama, umrežavanju kao vidu saradnje, održana je u Opštini Tivat.

Radionicu “Prava žena na vlasništvo nad zemljištem i finansijama u ruralnim sredinama”- Pristup pravima žena na vlasništvo na zemlju, zemljišne transakcije i finansij,  koja će se nakon Tivta održati i u Nikšiću, organizovali su Maslinarsko društvo “Boka”, u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj Crne Gore i Opštinom Tivat.

To je aktivnost koja se odvija u okviru regionalne kampanje „Osnažene žene, osnažena ekonomija“ koju sprovodi Otvoreni regionalni fond – pravna reforma, zajedno sa projektom „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u Jugoistočnoj Evropi“.

„Cilj kampanje je bolja informisanost žena, prvenstveno onih iz ruralnih sredina, o postojećem nacionalnom zakonodavstvu i politikama i istovremeno, promovisanje pravednog, rodno jednakog pristupa pravu na vlasništvo ili suvlasništvo nad zemljištem, uknjižbe i poslovanja, pokretanju sopstvenog biznisa, pristup finansijama i subvencijama, kao i besplatnoj pravnoj pomoći. Projekat je usmjeren na promociju, olakšavanje i podršku ekonomskim aktivnostima na selu koje donose prihod ženama u ruralnim područjima i na neki način, obezbjeđuju im ravnopravnost, ekonomsku i socijalnu sigurnost i nadovezuje se na naše prethodne projekte“, rekla je dirketorica Maslinarskog društva Boka Vesna Đukić.

Izdata je i brošura „Uspješne ženske priče“ sa prostora Jugoistočne Evrope, u čijoj su pripremi učestvovali sa dvije priče o uspješnim ženama iz Boke Kotorske i liflet „Prava žena na imovinu u Nacionalnoj legislativi Crne Gore“ za koji smo pripremili materijal, proizvodi su dosadašnjih aktivnosti u okviru kampanje i biće predstavljene na radionici, kazala je Đukić.

Nakon radionice, učesnici radionice, njih 14 posjetii su farme u Zagori i Krimovicama.