Danas zasjeda SO Tivat

Predsjednik Skupštine opštine Tivat dr Andrija Petković zakazao je XI sjednicu za danas sa početkom u  09:00 časova u Skupštinskoj sali Opštine Tivat. Za dopunu Dnevnog reda predloženo je još 7 tačaka koje su predložili Predsjednik opštine  Željko Komnenović i predsjednik skupštine dr Andrija Petković.

Na Dnevnom redu će se naći 18 tačaka, a Radio Tivat će i ovo zasjedanje direktno prenositi.

Pred odbornicima će se naći: Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2021.godinu; Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period 01.01. – 31.08.2021.godine; Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- izmiještanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.par. br. 405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanističku parcelu UP 1 u zahvatu DUP-a „Mrčevac“ ( „Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 20/13 ); Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat; Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2020.godinu; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks broj 1 Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tivat DOO „Komunalno“ Tivat; Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Tivat; Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Tivat.

Pored toga, odbornici će glasati o Predlogu Odluke o predaji u posjed 34 grla stoke Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, zatim o Predlogu Odluke o davanju na korišćenje prostorija u staroj opštinskoj zgradi Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore; o Predlogu Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju DOO „Sportski centar Župa“ Tivat; Predlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat.

Glasaće se i o Predlogu Odluke o davanju saglasnosti na visinu cijene usluga DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022.godinu; Predlogu Odluke o pokriću gubitka za 2020.godinu DOO „Komunalno“ Tivat; Izvještaju o radu „Brand New Tivat“ DOO sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu; Izvještaju o radu DOO „Autobuska stanica“ Tivat sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu i izvještajem nezavisnog revizora; Predlogu Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Sportska dvorana“ Tivat, kao i o Predlogu Odluke o prestanku mandata članu Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal.

Na sjednici Skupštine obavezno je nošenje zaštitnih maski i  poštovanje svih ostalih mjera i preporuka IJZ.

Predsjednik Opštine, Željko Komnenović i predsjednik Skupštine dr Andrija Petković  predložili su dopunu dnevnog reda za predstojeću XI sjednicu lokalnog Parlamenta.

Predsjednik Opštine je predložio da se dnevni red dopuni sa još 4 tačke:

Imenovanje izvršnog direktora doo Vodovod i kanalizacija,
Imenovanje vd direktora doo Parking servis Tivat
Predlog odluke o razrješenju direktora doo Komunalnog Tivat
Predlog odluke o imenovanju vd direktora doo Komunalnog Tivat

Na predlog predsjednika SO Tivat pred odbornicima će se naći još 3 tačke:

Predlog Odluke za imenovanje vd direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za Postrojenje za odvod i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor.
Predlog Odluke o imenovanju članice Savjeta doo Radio Tivta
Predlog Odluke o prestanku mandatada člana Odbora direktora doo Komunalno Tivat.