Cupara 1

Budimir Cupara ispred AzT traži odlaganje usvajanja budžeta

Odbornik Grupe birača „Arsenal za Tivat“, Budimir Cupara tražio je odlaganje razmatranja i donošenja Odluke o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu . Predlog za odlagaanje usvajanja budžeta Cupara je uputio predsjednici opštine, predsjedniku SO Tivat Ivanu Novoselu i odbornicima.

„Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl. List Crne Gore broj 20/14 od 22.04.2016. godine) u članu 36 predviđeno je, uz predlog Odluke o budžetu, da predlagač dostavi Skupštini opštine Tivat na uvid “ pregled planiranih primitaka i izdataka za naredne tri fiskalne godine , uključujući pregled višegodišnjih ugovorenih obaveza, višegodišnjih izdataka i investicionih programa”. Posebno naglašavam “ investicionih programa”. S obzirom da je predmet javne rasprave sprovedene od 24.11. do 08.12.2016. godine bio isključivo Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat bez prateće dokumentacije, tvrdim da javna rasprava nije sprovedena u skladu sa zakonom i da učesnici rasprave nisu imali polazne osnove za razmatranje predmetnog Nacrta. Osnovni jednogodišnji investicioni program, Program uređenja prostora za 2017. godinu, sa podacima o programskim aktivnostima i potrebnim sredstvima za kapitalni budžet nije bio predmet javne rasprave. Program nije dostavljen od strane predlagača Skupštini opštine prije sprovođenja javne rasprave, a nije dostavljen ni odbornicima uz dokumentaciju za pripremu VIII sjednice. Pitam Vas, ko treba da ostvari uvid u nedostavljenu dokumentaciju, ako ne odbornici? Naravno, o tome bi se trebalo čuti i mišljenje predstavnika organa lokalne uprave, političkih partija, javnih preduzeća i ustanova, nevladinih organizacija, mjesnih zajednica i građana, a što se radi na javnoj raspravi. Čudno je i da Program uređenja prostora nije predviđen za razmatranje na zakazanoj sjednici SO Tivat, a donosi se odluka o budžetu. Interesantno je i da Strateški plan opštine Tivat nije donijet za naredni period a 2017. godina nam kuca na vrata. Što je sa višegodišnjim ugovorenim obavezama i višegodišnjim primicima i izdacima? Pitanja je puno, a odgovora…

Istim zakonom u članu 34, stav 2 predviđeno je da posebni dio budžeta sadrži izdatke potrošačkih jedinica po organizacionoj, funkcionalnoj, ekonomskoj, programskoj i projektnoj klasifikaciji. Smatram da programska i projektna klasifikacija u dijelu koji se odnosi na kapitalne izdatke Direkcije za investicije nije zastupljena u odluci.

Obaveza predlagača je i da pribavi pozitivno mišljenje Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivo budžetskog suficita, odnosno deficita. Mišljenje nije dostavljeno odbornicima za narednu sjednicu.

Na osnovu iskazanih činjenica predlažem da se odloži razmatranje i donošenje Odluke o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu dok se ne obavi propisana zakonska procedura“, ističe se u saopštenju Budimira Cupare u ime „Arsenal za Tivat“.