BOŽOVIĆ PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV KUSOVCA ZBOG NEZAKONITOG ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINI TIVAT

Nosilac liste grupe birača „GORAN BOŽOVIĆ – ČASNO I ODGOVORNO ZA BOLJI TIVAT“, Goran Božović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predśednika opštine Tivat Siniše Kusovca zbog, kako je istakao, zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, i povrede ravnopravnosti u zapošljavanju, a sve to zbog masovnog nezakonitog zapošljavanja u Opštini Tivat u kontinuitetu.

Božović navodi da je Kusovac od dana 11.07.2018. godine, od kada je dobio ovlašćenje da vrši funkciju predśednika Opštine Tivat, odnosno od dana 09.08.2018. godine kada je izabran za predśednika Opštine Tivat, do 11.05.2020. godine potpisao 209 nezakonitih akata o zapošljavanju na poslovima iz redovne djelatnosti organa i službi Opštine Tivat, zaključujući nezakonite Ugovore o privremenim i povremenim poslovima i Ugovore o djelu, sa 55 različitih lica, uz mnoštvo aneksa istih ugovora. Kusovac je masovno i nezakonito zapošljavao lica po sopstvenom nahođenju, njemu podobna, po partijskoj liniji (DPS-SD-HGI lokalne koalicije, ali dominantno za Demokratsku partiju socijalista) bez javnog oglašavanja, bez ikakve provjere, samovoljno određujući visinu zarade/naknade za obavljanje posla. Na navedeni način Kusovac je s umišljajem, potpuno svjesno ignorisao Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i ostala podzakonska akta kojima je regulisan zakonit način zasnivanja radnog odnosa i određivanja visine zarade u upravi. Tako imamo skandalozan primjer nezakonitog ugovora o djelu za obavljanje poslova odnosa s javnošću, sa izvjesnom Draganom Bećirović Popović, kojoj je Kusovac samovoljno odredio mjesečni iznos naknade u neto iznosu od 1,400.00 (hiljadu i četiri stotine) eura, što je za oko 150 eura veći iznos od mjesečne neto plate predśednika opštine Tivat, a gotovo duplo veći od neto plate službenice za odnose s javnošću koja je zapošljena u skladu sa zakonom.

Na navedeni način Kusovac je zaključenim nezakonitim ugovorima i ankesima u navedenom vremenskom periodu od godinu i deset mjeseci, na osnovu kojih je vršena isplata u periodu od 01.08.2018. pa do današnjeg dana direktno, svjesno i sa umišljajem oštetio budžet Opštine Tivat u iznosu od preko 350 hiljada eura, uz izvjesno nanošenje štete i dalje, jer mnogi ugovori traju i dalje, a u međuvremenu se zaključuju novi, što Opština Tivat nemjerno krije, jer je prošlo 20 dana od isteka roka za dostavljanje dokumentacije tražene putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Navedena krivična djela su vršena u kontinuitetu, pa se imaju smatrati produženim krivičnim djelima.

Dok su lica angažovana nezakonitim ugovorima (poslovi iz redovnih djelatnosti organa se ne smiju vršiti na osnovu navedenih ugovora) Kusovac je sa svojim saradnicima izmišljao nova radna mjesta, raspisivao ih u aktima o sistematizaciji organa i službi, prilagođavajući uslove tim istim licima koja je prethodno angažovao nezakonitim ugovorima, koja postepeno putem namještenih javnih oglašavanja zapošljava na neodređeno vrijeme. Konkretno, od navedenog broja od 55 lica sa kojima su sklapani nezakoniti ugovori u navedenom periodu, njih 35 je u međuvremenu zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme. Navedeno takođe nedvosmisleno ukazuje na namještene oglase, svjesno i namjerno uskraćivanje prava građana na slobodno zapošljavanje pod jednakim uslovima, što je konkretan dokaz zloupotrebe položaja i opštinskih resursa, a sve u cilju partijskog zapošljavanja i kupovine glasova na krajnje perfidan način.

Božović navodi da će odmah nakon smjene vlasti ukinuti partijsko zapošljavanje u opštinskim organima i službama, kreirajući ambijent za selekciju kadrova u skladu sa kompetencijama, ali i realnim potrebama uprave.

Uprkos činjenici da su institucije sistema u većini slučajeva zarobljene, očekujem od tužilaštva da će profesionalno i efikasno sprovesti istražne radnje, s obzirom na činjenicu da im je dostvaljena obimna, kompletna dokumentacija koja potvrđuje sve navode, te da će Kusovac snositi odgovornost za učinjena nedjela, besprizornu i bahatu poharu opštinskog budžeta. Tužilaštvo bi odgovornim i pravednim postupanjem trebalo da spriječi dalje nezakonito, samovoljno, partijsko zapošljavanje na štetu građana, i dalju devastaciju opštinskog budžeta po tom osnovu, zaključuje u saopštenu Božović.