Bespravni stubići uprkos rješenju inspekcije i dalje ispred hotela „Palma“

Prema Obavještenju o inpekcijskom nadzoru 0205/2- 007-06-sl. od 21. jula 2019, u koje je Radio Tivat imao uvid, a po inicijativi građana 0205 2019-5829 od 16. jula, vezanoj za postavljanje stubića na plaži  hotela “Palma” i zabrani prolaska građanima preko plaže i pristupa moru, navodi se da su u upravi hotela obećali da će ukloniti nepropisno postavljene stubiće. U izvještaju inspektorke Branke Ratković navodi se da je “Menadžment društva “usmeno saopštio odluku da će dio plaže, dat na održavanje urediti na nivou standarda hotelskog kupališta, koje će, naravno, zadržati javni karakter, tako da će vlasnici apartmana i njihovi gosti  imati kupalište visokog kvaliteta”.

Inspektorka je uvidom u ažuriranu skicu, koje JP “Morsko dobro” nije imalo, zbog čega je morala da je traži od d.o.o. “Geomap” iz Herceg Novog – licenciranog geodeta, utvrdila da je “Primorje hotels and Restaurants” proširilo svoje kupalište i o tome 11. jula obavjestila menadžment ovog društva, sa molbom  da usklade svoju djelatnost sa skicom, tj. da u roku od 5 dana usluge na kupalištu pružaju na dozvoljenih 60 metara hotelskog kupališta.

U rješenju se kaže: “Kontrolom poslovanja kupališta od 17. jula, izvršenog u prisustvu zaposlene Jelene Mandić utvrdila sam da društvo nije izvršilo nikakvu promjenu u smislu oslobađanja dijela kupališta koji po važećoj skici nije dio hotelskog kupališta. “

Nakon pisanja zapisnika, u kome je inspektorka tražila da se nepravilnost otkloni u roku od 3 dana, nakon čega je Primorje uložilo pismeni prigovor zbog vođenja kontrole sa neovlašćenim licem, inspektorka je zakazala kontrolu u prisustvu odgovornog lica, a kontroli su 19. Jula prisustvovali izvršni direktor Dean Manojlović i predsjednik borda direktora Božidar Draganić.

U ugovoru sa JP za upravljanje morskim dobrom stoji da je površina kupališta 1500m2, da se društvu ustupa kupalište dužine 86 metara i to 60 za potrebe hotelskog kupalištra, a 26 metara za održavanje, pa je inspektorka zamolila na licu mjesta “da sami na terenu odrede fizičku granicu između tih 60 i 26 metara datih na održavanje. Oklijevali su i  prećutno priznali da je ona ipak unutar granica hotelskog kupališta .” Inspektorka je napravila dopunu zapisnika i na osnovu nje Dopunu rješenja, koju je istog dana uručila izvršnom direktoru Deanu Manojloviću. U dopuni je naloženo da “svoju djelatnost, odnosno upravljanje hotelskom plažom na kupalištu ispred hotela “Palma” oznake “6 D” u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, vrše samo u okviru granica ucrtanih na skici i prema važećem ugovoru sa  JPMDCG u dužini od dozvoljenih 60 metara, za što im je odobren rok od 3 dana.”

U Obavještenju o inspekcijskom nadzoru inspektorke Branke Ratković od 21. jula, kaže se da će kontrolnim pregledom inspektor u slučaju nepostupanja po rješenju “angažovati izvršnu službu i pomjeriti stubiće, kojima je kupalište sa kopnene strane označeno, shodno važećoj skici i Uslovima za uređenje izdatim od JPMDCG.”

Koliko u hotelu “Palma” ozbiljno shvataju izvještaj inspekcije, vidi se iz toga što su u međuvremenu upravo na prostor, predviđen za javno korišćenje prebacili tri velike saksije sa biljkama. Stubići i dalje stoje.  Njihove komšije gledaju na to kao na izrugivanje radu inspekcije i revoltu građana, kojih je više od stotinu potpisalo peticiju protiv nekorektnosti uprave hotela, odnosno tjeranja građana s plaže, za što se pokazalo da hotel nema pravo.