tanja

Aktivnosti Sekretarijata za zaštitu životne sredine

Novoformirani Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, proistekao je iz potrebe lokalne smaouprave, kao i svih aktivnosti koje se organizuju na centralnom novou kada je u pitanju oblast životne sredine, kazala je sekretarka Tatjana Jelić. Ona je navela da su do sada završene brojne aktivnosti, a privodi se kraju i izrada više studija i lokalnih planova , koji će se naći na Skupštini početkom naredne godine.

Od formiranje Sekretarijata, za oko dva mjeseca, ostvarena je komunikacija sa resornim ministarstvima, kao i organizacijama iz te oblesti – GIZ, njemačko društvo za razvoj i UNDP sa kojim su u opštini sarađivali na više projekata, među kojima je i aktuelni projekat o niskokarbonskom turizmu.
Sekretarijat, odnosno Opština je kod Zajednice opština aplicirala za nagradu najbolje prakse lokalne samouprave sa Zelenim timom koji je aktivan već pet godina. Samo tokom ove godine realizovali su preko 30 aktivnosti.
U toku je izrada brojnih planova i programa, a među njima i Lokalni plan zaštite životne sredine.U odnosu na dosadašnju praksu, za izradu tog plana angažovana je NVO “Evropski dom”, koja u prirodi svojih aktivnosti ima i oblast zaštite životne sredine, dok tim aktivnostima koordinaruju iz Sekretarijata. Očekuje se da plan bude usvojen početkom naredne godine. Opravdanost tih aktivnosti leži u činjenici da Tivat, iako jedna od najmanjih opština, ima tri zaštićena prirodna područja, istakla je Jelić navodeći da tu, pored Solila kao rezervata prirode, ulazi i Veliki gradski park i plaža Pržnam, a cilj je da zajedno sa kotorskom opštinom i Vrmac proglase zaštićenim parkom prirode.
Pored izrade Lokalnog plana zaštite životne sredine, naredne godine će se raditi i novi Lokalni akcioni plan za biodiverzitet. Za Veliki gardski park je usvojena Studija zaštite, a za upravljača je imenovano Komunalno Tivat. Ove godine u te svrhe je bilo opredjeljeno 12 hiljada eura, a cijeneći da se u park ulaže dosta ove godine se planira povećanje sredstava.
U Sekretarijatu su planirali da nastave marikiranje planinarskih staza zato što je to održiva priča, koja se može turistički valorizovati, a shodno Zakonu o planinarskim stazama neophodno je imenovati domaćina koji će brinuti o njihovom održavanju što će se rješavati zajendo sa ostali bokelsjkim opštinama jer staze prolaze kroz sve tri bokeljske opštine. Zajedničkim aktivnostima do tada je namjeni privedeno oko 40 kilometara staza. I u narednom periodu je planirano da se te aktuvnosti anstave na području Luštice i Krtola.
U skladu sa aktivnosti vezanim za energetsku efikasnost koja je kompatibilna sa zaštotom životne sredine, opština je prvi put ove godine bila učesnik Evropske nedelje mobilnosti, aktivnost koje EU sprovodi mod motom „Pametna mobilnost jaka ekonomija“. S obzirom da su ispunili neke od osnovnih uslova, Tivćani su se kandidovali za nagradu Evropske nedelje mobilnosti i jedina je crnogorska opština koja je u veoma jakoj konkurenciji aplicirala za to priznanje čije proglašenje će biti naredne godine.
“Pored organizacije Dana bez automobila, urađeno je niz studija, od kojih Studija o regulaciji saobraćaja za biciklizam, Studija policentrične mobilnosti, a radi se na novim lokalitetima izgradnja šetnica, Belane, a u planu je izgradnja staza Lungo mare u Krašićima. Tivat u toj oblasti radi mnogo, ali ima još dosta toga da se uradi, naglasila je sekretarka.
Jelić je navela da su ove godine primat dali novogodišnjim ukrasima, u sklopu koga će jedan dio biti i u led rasvjeti. Inače, u narednom periodu će se nastaviti sa zemjenom postojećih i postavljanjem novih led sijalica. “Trudimo se da nađemo model, koji je najoptimalniji i samim tim najodrživiji. Što se tiče javne rasvjete i saobraćaja to su neki segmenti na koje se najviše implementira ta energetska efikasnost pa naredne godien planiramo da se uradi katastar instalacija javne rasvjeta. Očukuje se unapređenje led rasvjete kada je u pitanju let tehnika”, istakla je sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost navodeći da namjeravaju naredne godine da nekoliko
objekata, u vlasništvu opštine, prođu energetske preglede za uvođenje energetskog menadžmenta u Opštini.