Adžić: Obrađeno 120 predmeta od kojih je većina dobila saglasnost

Tivat karakteriše velika graditeljska ekspanzija, što je lako uočljivo, a s druge strane nedostatak glavnog gradskog arhitekte u opštini se odražavao na usporavanje samih procesa investicija što je predstavljalo problem. Na cijeloj teritoriji opštine postoje detaljni urbanistički planovi što je rijetkost u Crnoj Gori, i to predstavlja jedan dodatni kvalitet, ocjenio je Glavni gradski arhitekta za Nikšić, Nebojša Adžić koji tu funkciju obavlja i u Tivtu od septembra prošle godine kada je Opština s njim potpisala sporazum o pružanju usluga davanja saglasnosti na idejna rješenja projekata za objekte na teritoriji opštine Tivat.

RT:  Koliko ste izdali saglasnosti na gradnju i gdje se mogu vidjeti ta idejna rješenja jer ih na sajtu Opštine nema?

Od septembra prošle godine, kada sam prihvatio da pomognem dodatnim angažmanom na mjestu Glavnog gradskog arhitekte u opštini Tivat, obradio  sam oko 120 predmeta, od kojih je većina dobila saglasnost, a oko dvadesetak je u fazi dopune, a neki su odbijeni iz razloga neispunjavanja kriterijuma arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije, što je u ovom trenutku segment za koji je nadležan Glavni gradski arhitekta, a sve do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, kada će se i nivo nadležbnosti znatno povećati“, kazao je Adžić naglasivši da je njegovo radno mjesto u Opštini Nikšić, takođe na mjestu Glavnog gradskog arhitekte, ali u dogovoru između dva predsjednika opština prihvatio je i dodatne obaveze, u cilju prevazilaženja problema vezanih za rokove izdavanja rješenja što je uzrokovalo i usporavanje investicija u Tivtu.

Iznenađen sam bio da niko od kolega arhitekata u Tivtu neće da se prihvati odgovornosti i da kroz funkciju Glavnog gradskog arhitekte pomogne razvoju grada i zaštiti istorijskog nasleđa.

Zakonska obaveza je da se na sajtu opštine objavljuju zahtjevi za saglasnosti i ostali upravni akti, rješenja i obaviještenja. U opštini Tivat postoji dobro organizovana služba informacionih tehnologija, i ovih dana će se stvoriti tehnički uslovi za objavljivanje navedenih dokumenata. U vezi sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka neće se objavljivati idejna rješenja, ali svako ko je zainteresovan može kroz jednostavnu proceduru izvršiti uvid u idejna rješenja za koja su izdate saglasnosti.

RT: Na što dajete saglasnot i da li se ti objekti uklapaju u prostor?

Kao što sam rekao, prema trenutnim zakonskim ovlašćenjima, na dostavljena idejna rješenja dajem saglasnost u smislu arhitektonskog oblikovanja objekata i primijenjenih materijala. U vezi sa uklapanjem u prostor ili zatečenu prostornu matricu moje nadležnosti su u određenom smislu velike, ali problem predstavljaju postojeći planski dokumenti kojima su već unaprijed definisani urbanistički elemementi spratnosti, gabarita, površine osnove, odnosa prema susjedima i sl.
U Tivtu, mogu reći nažalost, u dijelu iznad magistrale postojećim planovima omogućena je neadekvatna gradnja, što se već uveliko i vidi. Veliko interesovanje tržišta, razvoj turizma i prateći efekti, polako transformišu Tivat u ozbiljan turistički centar, sa svim pozitivnim ali i negativnim posledicama“.

RT: Kakvu saradnju imate sa urbanistima?

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj u Tivtu je oduvijek bio dobar kolektiv, sa kolegama arhitektama koji su se trudili da očuvaju i unaprijede grad u skladu sa mogućnostima, i u tome su dosta i uspjevali.

„Imajući u vidu da su moje obaveze u opštini Nikšić svakim danom sve veće, nadam se da će uskoro neko od kolega urbanista prihvatiti da bude Glavni gradski arhitekta u svom gradu, sa velikim moućnostima da utiče na njegov razvoj i prostorno oblikovanje, naročito imajući u vidu da je Tivat postao skupa turistička destinacija, i da kvalitet gradnje prevazilazi prosjek u ostalim gradovima, što je velika olakšica i veliki potencijal“, objasnio je.

  RT: Kakva je saradnja sa državnim arhitektom?

Saradnja je odlična i svakodnevna. Kako sam jedan od rijetkih arhitekata koji je od samog početka prepoznao kvalitet novih zakonskih rješenja u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata prihvatio sam se i dodatnih obaveza u cilju prevazilaženja početnih otpora i problema, koji su se pojavili kada je ovaj zakon prihvaćen 2017. godine.

Danas mogu reći da su u skoro svim opštinama formirane Službe glavnih gradskih arhitekata, i da svi međusobno dobro sarađujemo i često smo u kontaktu, zaključio je na kraju Glavni gradski arhitekta u Tivtu, Nebojša Adžić.