Razmatrali mogućnosti za unapređenje uslova za posjetioce Solila

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zašititu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica sa saradnicima obišli su posebni rezervat prirode Tivatska solila i održali radni sastanak, kojem su se pridružili potpredsjednik opštine Tivat Dejan Maslovar i predstavnici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i konsultant Andrej Sovinc iz Sovenije.

Cilj posjete i sastanka bio je razmatranje mogućnosti za unapređenje uslova za posjetioce u rezervatu postavljanjem privremenog Centara za posjetioce u okviru kojeg bi se formirao prostor za informisanje posjetilaca, izložbeni prostor i prostor za održavanje edukativnih radionica, te prostor za posmatranje ptica na ravnom krovu objekta gdje će biti instalirani durbini za posmatranje ptica.

Centar će biti postavljen na postojećem platou na ulazu u rezervat i služiće i kao svojevrsna barijera između magistrale i rezervata.

Tokom obilaska rezervata, konsultant Andrej Sovinc upoznao je prisutne sa neophodnošču da se na više lokacija u rezervatu postave zapornice i regulišu vodotoci kako bi se omogućilo ravnomjerna i kontrolisana cirkulacija vode, a sve u cilju formiranja uslova za boravak i gniježđenje ptica, te opstanak  staništa halofitne vegetacije – habitata koji se nalaze na Aneksima Direktive EU o staništima, što ujedno kandiduje Tivatska solila za potencijalno Natura 2000 područje.

S tim u vezi, sa predstavnicima opštine Tivat razgovarano je i o rješavanju pitanja dotoka bujičnih voda u rezervat, koji, zbog urbanizacije u zaleđu, ne dospijevaju do Solila i time uzrokuju poplave dijela puta prema Luštici.

Predstavnici Agencije i opštine Tivat istakli su zadovoljstvo stepenom uređenosti ovog rezervata i mjerama upravljanja koje sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i složili se da i u narednom periodu, kroz partnerstvo i nastavak saradnje, treba raditi na unapređenju uslova kako za biodiverzitet, tako i za posjetioce posebnog rezervata prirode Tivatska solila.